Veianlegg

Her finner du informasjoner og div. skjemaer for nyanlegg og utbedring av landbruksveier og skogsveier. Du kan søke om tilskudd til bygging av skogsveier. Skogfond kan brukes til bygging av nye skogsveier og ombygging og opprusting av eksisterende skogsveier.
  • Søknad om avkjørsel fra offentlig vei  Skjema.pdf
  • Varsel av berørte naboer og rettighetshavere
  •  

Nabovarsel er utsendelse av tegninger og oversiktskart, slik at naboer som grenser inntil din eiendom har en sjanse til å uttale seg om byggeforhold, samt bli informert om hva som skal skje på nabotomten.

 

Nr. 5154, nabovarsel (pdf): Nabovarsel

Blanketten benyttes til å varsle naboer og gjenboere, jf. pbl. § 94 nr. 3, og skal sendes rekommandert. Før søknad sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles hvis ikke disse skriftlig har sagt fra at de ikke har noe å merke til søknaden. I varslet skal gis melding om at mulige merknader må være kommet til kommunen innen 2 uker etter at varslet er sendt.

 

Nr. 5155, gjenpart av nabovarsel (pdf): Gjenpart

Blanketten sendes kommunen. Første side fylles ut lik det nabovarsel som skal sendes de varslingsberettigede. På andre side dokumenteres det at varsel er sendt rekommandert ved postverkets kvitteringer. Alternativt kan berørte naboer selv kvittere på blanketten. Hvis naboen krysser av på « varsel mottatt, jeg samtykker i tiltaket», regnes lovens krav til nabosamtykke som oppfylt, jf. pbl. §§ 70 nr. 2 og 95 b.