Veglys ny jernbanebru veg Ollestad/Vasshus v/ Per Børge Ollestad

Ordføreren sitt svar:

Ordføreren er enig i at dette partiet er mørkt. I og med at det ikke har vært veglys her tidligere og det heller ikke ligger inne lys her i vedtatt trafikksikkerhetsplan, så har det ikke ligget inne som en forutsetning for bygging av ny bru.

Kommunen sendte 9.11.2010 ny søknad om trafikksikkerhetsmidler til Fylkestrafikksikkerhetsutvalget, og da har en administrativt medtatt ønske om midler til denne bruovergang på 2. plass etter veglys til Skåland,

Det er da medtatt oppsetting av veglys i en lengde av 400 m med en beregnet kostnad på 180.000 kr.

I søknaden anføres det slik:

Gatelys Ualand
I forbindelse med anlegg av ny jernbanebro på kommunal veg til Ollestad, er barnas skoleveg blitt
forlenget med ca 300 m. Dette er nå en strekning hvor det ikke er belysning, og relativt farlig med en
del tungtrafikk og kryssing av jernbanen. Det er ca 13 barn som daglig har dette som skoleveg.
Anlegget ble ferdig nå i høst, og det søkes om gatelys ca 200 m langs fylkesveg, fra gammelt
vegkryss FV/gml. Ollestadveg til nytt vegkryss FV/ny Ollestadveg. Videre ca 200 m på den
kommunale vegen over ny jernbanebro til krysset hvor denne kommer inn på gml. Ollestadveg.
Kostnad : 180.000 kr.

Tidligere i dag fikk vi positivt svar fra jernbaneverket på vår henvendelse om støtte til vegbelysning, de bidrar med 50.000,- kr

18.11.2010

Olav Hafstad
ordførerTips ein ven Skriv ut