Varsel om oppstart av privat reguleringsplanlegging

Sweco Grøner har på vegne av Hyrdo Olje og Energi startet arbeidet med privat reguleringsplan for Tellenes vindpark i Sokndal og Lund kommuner. Anlegget er planlagt lokalisert til heiområdet mellom Jøssingfjord og Lundevatn (160 - 560 moh). Anlegget er videre planlagt med 50 - 80 vindturbiner. Frist for innspill til planarbeidet er 15. desember 2005.

Det aktuelle området som vil bli berørt i Lund kommune er i dag lagt ut som landbruks-, natur og friluftsområde. Vindkraftverk er konsesjonspliktig etter energiloven. Konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven pågår nå, og Hydro Olje og Energi tar sikte på å sende konsesjonssøknad etter energiloven og konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven til NVE for behandling vinteren 2005-2006.

Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging som PDF-fil.

Det berørte arealet i Lund kommune er på ca 8,8 km2. Utbygger ønsker ikke å binde seg til en konkret møllestørrelse i denne fasen, men vil opprettholde fleksibilitet i planen med hensyn å antall vindmøller og veitraseer mellom vindmøllene.

Avgrensning av planområdet i PDF-format. Størrelse 1,8 MBTips ein ven Skriv ut