Vald - godkjenning:

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren. For å få tillatelse til å felle hjortevilt og bever må valdet (det geografiske området som jakten skal foregå i) godkjennes. Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning og en form som gjør det egnet til jakt. Et vald kan bestå av en eller flere eiendommer.
 
Det må sendes skriftlig søknad (søknadsfrist innen 15. mai)!
 
 
 
Skriftlig søknad bør inneholde:
 
 •     opplysninger om hvilken art eller arter søknaden gjelder for
   
 •     kart som viser grensene for valdet 
   
 •     oversikt over eiendommene som valdet omfatter (med gårds-    og bruksnummer) og den enkelte eiendommens størrelse 
   
 •     oppgave over tellende areal for den eller de aktuelle artene 
   
 •     skriftlig samtykke fra samtlige jaktrettshavere i valdet 
   
 •     navn og adresse på oppnevnt representant for valdet