Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann

Utslippet av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad med alle
nødvendige opplysninger og vedlegg sendes til og behandles av kommunen der det søkes om utslipp. Søknad i
samsvar med standardkravene i kapittel 12 behandles innen seks uker. Søknad om unntak fra standardkravene
i kapittel 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen vil da kunne ta mer enn seks uker.
Ufullstendig søknad vil ikke kunne bli behandlet.


Dersom søknad om utslippstillatelse er en del av et større byggeprosjekt kan søknad om tillatelse til tiltak
samordnes med den øvrige byggesaken. Dersom det kun dreier seg om nytt avløpsanlegg må det også søkes
om tillatelse til tiltak.

 

Her finner du søknadsskjemaet:

Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann