Tegning av ny prosesshall

Tilbudsinnbydelse. Kunngjøring av konkurranse om bygge- og anleggsoppdrag

Lund kommune innbyr til tilbud på totalentreprise på nybygg samt grunnarbeider og ledningsarbeider i forbindelse med ombygging av Moi vannbehandlingsanlegg.


Prosjektets hovedspråk er norsk. Teknisk dokumentasjon i tilbudsfasen skal være på norsk. Kontrakten skal opprettes på norsk. All nødvendig dokumentasjon i forbindelse med anleggsarbeidenes utførelse og ferdigstillelse skal være på/oversettes til norsk. Eventuelle kostnader i forbindelse med bruk av norsk som språk i prosjektet skal være inkludert i tilbudet.


Konkurransen er offentliggjort i Doffin den 17.04.2020, kfr. D2.2.1. Den gjennomføres som prosedyre «Åpen tilbudskonkurranse» med forhandling med alle tilbyderne ifølge Lov om offentlige anskaffelser samt Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA), kfr. B1.


Tilbudsdokumentet er lagt ut på www.lund.kommune.no sin hjemmeside. Det kan ved behov bli supplert med tilleggsdokumenter fram til 19.05.2020.


Kvalifikasjonskrav framgår av B2.1.


Felles tilbudsbefaring avholdes på anlegget den 6.05.2020 kl. 10.00.


Ett komplett utfylt eksemplar av hele tilbudsgrunnlaget med vedlegg skal innleveres til Sørvestkonsult AS, Hyllebakken 17, 4622 Kristiansand innbundet og lagt i lukket konvolutt merket: «Tilbud – Vatneli renseanlegg - Bygg». En elektronisk kopi av de samme dokumentene skal medleveres.


Det kan ikke gis alternativt tilbud.


Tilbudsfristen utløper tirsdag 26.05.2020 kl. 1200.
Tilbudsåpning finner sted hos Sørvestkonsult AS samme dag kl.1300. Bare representanter fra byggherren kan være tilstede på åpningen.
Forhandlinger vil foregå på rådhuset torsdag 28.05.2020 og fredag 29.05.2020.


Tildelingskriterier: Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet for byggherren basert på
• Pris – 60 %
• Oppgaveforståelse, plassering, tilpassing og utforming av nybygg og skråning/mur – 20 %
• Driftsvennlighet – 10 %
• Materialvalg og kvalitet – 10 %

Det skal leveres tilbud på alle beskrevne leveranser/arbeider. Deltilbud vil bli avvist.
Eventuelle opsjoner inngår i totalprisen ved tildeling.

Tilbyder er ansvarlig for at byggherren får tilstrekkelig grunnlagsmateriale til å vurdere det avgitte tilbudet. Ved manglende dokumentasjon kan tilbudet bli avvist.
Alle forbehold skal være priset.


Kristiansand, den 17.04.2020
For Lund kommune
Sørvestkonsult AS
(sign.)

 

1 - Tilbudsgrunnlag - Bygg.pdf

D2.2.1 - Kopi av annonse i Doffin.pdf

D2.2.2 - HMS-erklæring.pdf

D2.2.3 - Anbudstegninger byggetrinn 1.pdf

D2.2.4 - Skissetegning av utvidelse med tilbygg for lut.pdf

D2.2.5 - Plantegning av nybygget.pdf

D2.2.6 - Tverrsnitt gjennom ny prosesshall.pdf

REFERAT ANBUDSBEFARING - OMBYGGING - BYGG(326883)(1).pdf

Vedlegg 12 Dimensjonstegning DynaSand DS5000 venstrevendt.pdf (Publisert 12. mai 2020)