Tellenes Vindkraftverk

Hydro ønsker å drøfte denne saken videre med Lund kommune etter at pnm-utvalget (plan/næring/miljø) på sitt møte 31/5-06 sa nei til framlagt reguleringsplan-forslag fra Hydro. Dette kom fram på et møte mellom Hydro, NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) og Lund kommune på Rådhuset mandag 12/6-06. Hydrø ønsker først og fremst å drøfte årlig kompensasjon til Lund kommune i og med at kommunen ikke har innført eiendomsskatt. Dessuten ønsker de å informere om/drøfte planlagte veitilknytninger fra Lund kommune og inn i området.

Undem
foto: Svein Tore Åtland

Fra Hydro deltok på møtet Pål Otto Eide og Svein Solhjell. Fra NVE deltok Arne Olsen og Linn Signe Undem og fra Lund kommune miljøvernleder Rune Søyland, pnm-sjef Rolv Lende og rådmann Svein Tore Åtland. NVE fatter etter planen vedtak om konsesjon mot slutten av dette året.

Det er et stort vindkraft-verk som planlegges. 1/3 av anlegget vil etter planen ligge i Lund kommune. Til sammen blir det 50-70 vindmøller, 65-90 meter høye med en rotordiameter på 70-100 meter. Verket vil produsere nok strøm til ca. 20.000 husstander. Anleggskostnadene (tidligst 2009-2010) beregnes til ca. 1,4 milliarder kroner som vil gi ca. 25 årsverk i driftsfasen (direkte og indirekte). 10-20 % av investeringene kan leveres som lokalt arbeid.

Hydro signaliserte at de med det første vil komme med en skriftlig henvendelse til kommunen hvor de ber om at årlig kompensasjon til kommunen samt veitilknytning blir drøftet før saken eventuelt fremmes til ny politisk behandling.

For nærmere opplysninger om planene se www.hydro.com

12/6-06, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut