Du er her: Forsiden > Ansattportal

Sykefraværsrutiner i Lund kommune

Egenmeldt fravær kan ikke benyttes av arbeidstaker som har arbeidet mindre enn to måneder i kommune.  Ved midlertidig avbrudd i arbeidsforholdet på mer enn 14 dagers (permisjon uten lønn e.l.) må arbeidstaker ha arbeidet i minst 2 måneder før rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver igjen oppstår.

Egenmeldt fravær for sykt barn/barnepassers sykdom kan ikke benyttes av arbeidstaker som har arbeidet mindre enn 4 uker i kommunen.  Ved midlertidig avbrudd i arbeidsforholdet på mer enn 14 dagers (permisjon uten lønn e.l.) må arbeidstaker ha arbeidet i minst 4 uker før rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver igjen oppstår.

Sykefravær skal meldes til nærmeste leder pr telefon (ikke sms) så fort som mulig for å sikre at vikar kan innkalles ved behov. Egenmelding skal leveres seinest innen 3 dager, med mindre det foreligger spesielle grunner til at dette blir utsatt til seinere.

NB! Leveres ikke egenmelding inn seinest 3 dager etter du er kommet tilbake på jobb vil du bli trukket i lønn.

a)Tidligst mulig første fraværsdag skal den fraværende melde fra til arbeidsgiver, fortrinnsvis ved å ringe nærmeste leder. Den ansatte bør opplyse om fraværet skyldes egen sykdom (eller barns/barnepassers sykdom), om sykdommen er jobbrelatert og hvor lenge vedkommende regner med å bli borte.
 

b)Egenmelding skrives for inntil 8 kalenderdager (fridager telles med) og leveres første dag på jobb til nærmeste leder.  Retten til lønn under sykdom bortfaller dersom fraværet ikke blir tilfredsstillende dokumentert, jfr. HTA 8.2.3.1 og folketrygdloven § 8-7, 8-24 – 8-27.
 

c)Ved fravær på mer enn 8 dager må lege oppsøkes for å få sykemelding. Sykemelding skal umiddelbart leveres nærmeste leder, fortrinnsvis ved personlig oppmøte på arbeidsstedet. Det er da naturlig med en kort samtale om fraværets jobbrelatering, funksjonsevne og tilrettelegging av arbeidet.
 

d)Når arbeidstakeren har hatt 24 egenmeldingsdager de siste 12 måneder, må sykemelding leveres fra første arbeidsdag. Arbeidstakere som har arbeidet mindre enn to måneder sammenhengende i kommunen, skal levere sykmelding fra første fraværsdag.
 

e)Langtidsfravær (over 16 dager) skal gis særskilt oppfølging:
 

  • I tredje fraværsuke skal individuell oppfølgingsplan utarbeides i samarbeid med den sykemeldte. Nærmeste leder ringer den sykemeldte, og hvis mulig avholdes et møte på arbeidsstedet. Målet med oppfølgingsplanen er å unngå utstøting fra arbeidslivet. Virkemidler er tilrettelegging av arbeidet, aktiv sykemelding, attføring m.m.
  • Minimum ca. 1.1., 1.5 og 1.9 skal nærmeste leder ringe sine langtidssyke for å høre hvordan det går. Sentrale spørsmål i samtalen er: ”Når tror du at du er tilbake i jobb?” og ”Kan vi tilrettelegge arbeidet for deg?” Etatsjef rapporterer antall langtidssyke og framtidsutsiktene til økonomisjef, som kommenterer sykefraværet i tertialrapport til kommunestyret.

 

f) Dersom den ansatte mener fraværet skyldes arbeidsmiljøet, bør han snarest ta opp problemene med nærmeste leder.  Dersom det er vanskelig å drøfte  problemene med nærmeste leder, skal den ansatte ta kontakt med neste ledernivå, personalsekretær, verneombud eller tillitsvalgt.
 

g) Egenmeldt fravær for sykt barn/barnepassers sykdom:  Ved egenmeldt fravær for sykt barn/barnepassers sykdom skal egenmelding fylles ut og leveres umiddelbart etter at de er tilbake på jobb.
Egenmeldt fravær for sykt barn/barnepassers sykdom kan ikke benyttes før etter 4 ukers sammenhengende tilsetting i kommunen.  Ved midlertidig avbrudd i arbeidsforholdet på mer enn 14 dagers må arbeidstaker ha arbeidet i minst 4 uker før rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver igjen oppstår.
Arbeidstaker kan være borte inntil 3 kalenderdager. Fra og med 4 kalenderdag kan arbeidsgiver kreve legeerklæring.   Permisjonsretten for barn og barnepassers sykdom er til sammen begrenset til 10 dager per kalenderår per arbeidstaker, men inntil 15 dager dersom vedkommende har ansvar for mer enn to barn.  Dersom arbeidstaker er alene om omsorgen er permisjonsretten hhv 20/30 dager. Permisjonsretten gjelder inntil barnet har fylt 12 år.  Aldersgrensen på 12 år gjelder ikke ved sykdom hos funksjonshemmede barn.