Spørsmål fra Magnhild Eia om Frelsesarmèens bo- og behandlingssenter

Spørsmål fra Magnhild Eia:

Nylig ble vi via media informert om at Frelsesarmèens bo- og behandlingssenter på Heskestad tapte anbudet om ny avtale med Helse Vest for LAR-pasienter.
Med dette mister LAR-pasientene et tilbud det kan være vanskelig å erstatte fullt ut,
Og 20 ansatte mister jobben fra nyttår. Det er andre gangen institusjonen må stenge dørene, noe som gjør situasjonen ekstra trist.
Hva slags initiativ vil ordføreren ta i den situasjonen som er oppstått av at også ideelle organisasjoner må akseptere anbudsprinsippet?

Ordføreren sitt svar:

Dine bekymringer deler jeg fullt ut, og vedtaket er trist og tragisk;
- først og fremst for ungdommer m/rusproblemer som mister et godt
behandlings tilbud
- så er det tungt og trist for den enkelte som mister sitt arbeid
- dessuten er det et klart tap for lokalsamfunnet og kommunen, som fra dag
en har ønsket Frelsesarmeen sitt behandlingsopplegg velkommen.

Ellers er jeg glad for at jeg fikk dette spørsmålet, for
det gir meg anledning til å fortelle j eg allerede are tatt et initiativ i sakens anledning.
På bakgrunn av sist ukes oppslag i media, så ringte jeg på fredag til regionsleder Ole Andreas Westby .

Jeg gav først fremst uttrykk for beklagelse over det som hadde skjedd.
Westby gjorde bl.a rede for at Helse Vest skulle tilby en ny modell for denne gruppen.
Dessuten orienterte han om alternativer planer som Frelsesarmeen jobber med.
Han gav også uttrykk at han var glad for at ordføreren ringte og at det kan være aktuelt å ta kontakt med kommunen i det videre arbeidet

I tillegg til det har jeg sammen med de andre Dalane- ordførerne sendt et brev til Helse Vest der en uttrykker bekymring for det tilbudet rusavhengige vil få som følge av at både Frelsesarmèen på Heskestad og Blå Kors i Eigersund sitt tilbud forsvinner som følge av anbudsrunden. Vi stiller 3 konkrete spørsmål som vi venter svar på.
Mange stiller seg kritisk til at anbudsprinsippet skal styre viktige hjelpe- og omsorgstilbud, sånn som det her er snakk om!
Jeg er også spørrende til det?
- Hvor kan vi ivareta profesjon og kontinuitet ved hyppige skifte av behandler
- Vil tilbudet i Sør Rogaland til en sårbar gruppe reduseres med dette vedtaket
- Anbudsprinsippet anvendt innenfor omsorgstjenester fører ofte til dårligere tilbud (les færre kroner) !

Dette er initiativ som jeg så langt har tatt i saken!
Fornøyd med svaret?

Olav HafstadTips ein ven Skriv ut