Søknad om barnehageplass

Lund kommune har samordnet opptaksprosess for kommunale og private barnehager.

Hammeren barnehage SA

Privat barnehage.  Er åpen fra kl. 06.30 – 16.30 for barn i alderen fra 10 måneder.
 

Hovsherad barnehage og Heskestad barnehage

Kommunale barnehager.  Er åpen fra kl. 06.30 – 16.00 for barn i alderen fra 10 måneder.

 

Rett til barnehageplass: Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der barnet er bosatt. Rett til barnehageplass forutsetter at søknad om barnehageplass er mottatt innen søknadsfristen til hovedopptaket, 1. mars. 

Søknad om overflytting fra kommunal barnehage til privat barnehage, eller fra privat barnehage til kommunal barnehage, må sende inn ny søknad innen søknadsfristen for hovedopptaket 1. mars. 

Barn som er søkt inn i barnehage og som ikke har fått innvilget plass, må sende inn ny søknad. 

Moderasjonsordninger:

  • Har du flere barn i barnehagen innvilges søskenmoderasjon for barn nr. 2, 3, osv.
  • Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling, og gratis kjernetid for 2-, 3-, 4-, 5-åringer og barn med utsatt skolestart. Ordningen er søknadsbasert.

Klikk her for å komme til søknadssenteret

Skolefritidsordning

Nygård barneskole

Åpningstider:  Fra kl. 06.30 – 08.20 og fra skoleslutt til kl. 15.45. 

Sommeråpen SFO og åpen SFO på planleggingsdager, høstferie og vinterferie er åpen for alle elever ved grunnskolene i Lund kommune under forutsetning av tilstrekkelig med søkere.

 

Kiellands Minde skole

Åpningstider:  Fra kl. 06.30 til skolestart og fra skoleslutt til kl. 15.45 under forutsetning av tilstrekkelig med søkere. Siden 1. – 2. klasse har fri onsdag, kan det tilbys plass til elever fra disse trinnene denne dagen under forutsetning av tilstrekkelig med søkere.

 

Heskestad skule

Åpningstider:  Fra skoleslutt til kl. 15.45 under forutsetning av tilstrekkelig med søkere. Siden 1. – 2. klasse har fri onsdag, kan det tilbys plass til elever fra disse trinnene denne dagen under forutsetning av tilstrekkelig med søkere.


Elever som har plass i SFO beholder plassen til den blir sagt opp skriftlig, ellers opphører plassen automatisk etter 4. klassetrinn.  Endringer fra høsten må meldes innen 15. februar. Benytt elektronisk endringsskjema som ligger på kommunens hjemmeside. 

Viser til vedtekter for SFO for ytterligere informasjon om SFO-ordningene. 

 

Moderasjonsordninger: 

  • Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling for elever på
    1. – 2. årstrinn.
  • Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. – 7. årstrinn.  

Moderasjonsordningene er søknadsbasert.

Klikk her for å komme til søknadssenteret

Behovsprøvd fri skoleskyss

Behovsprøvd fri skoleskyss kan ytes til elever som har farlig eller vanskelig skolevei.

Klikk her for mer informasjon

Klikk her for å komme til søknadssenteret