skog

Diverse lenker

Skogsfond.no - ... gjør gode investeringer ekstra gode! Bruk av skogsfond: ofte stilte spørsmål Vestskog 

Spesielt om bruk av skogfond til juletreproduksjon

Vi har delt dette avsnittet inn i følgende avsnitt: Hovedregel Hvordan få utbetalt skogfond Forskudd på investeringer.

Detaljer om utbetaling av penger fra skogfond

Vi har delt dette inn i følgende avsnitt: Hovedregel Eget arbeid Hvor arbeidet er utført Areal Merverdiavgift Tynning Skogsveier S...

Informasjon om skogfond

Ordningen med skogfond er et skogpolitisk virkemiddel for å stimulere til mer aktivitet i skogen. Det skal være skattemessig lønnsomt å investere ...
Lunsjpause - Skogbrukskurs på Sætra

Skogbrukskurs vinter/vår 2014

Tidligere i vinter tok noen skogeiere kontakt med landbrukssjefen med ønske om  at han organiserte noen praktisk kurs i stell og vedlikehold av motors...
skog

Skogkultur i Lund

Skogkultur gjennom planting og ungskogpleie er viktige tiltak for å øke produksjon og verdiskaping på skogarealer.

Omdisponering fra skog til beite

Nye krav og retningslinjer fra Fylkesmannen mht. håndtering av omdisponeringsarealer:
juletre

Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Fra og med 01.07.2012 må de som ønsker å plante ut utenlandske treslag til skogbruksformål, søke Fylkesmannen om tillatelse.

Veianlegg

Her finner du informasjoner og div. skjemaer for nyanlegg og utbedring av landbruksveier og skogsveier. Du kan søke om tilskudd til bygging av skogsve...