Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen vil si folkevalgte organer og rådmannens stab. Rådmannens stab er en intern serviceenhet som utfører følgende tjenester.
Økonomiforvaltning:

Rådmannens stab leder utarbeidelsen av kommunens økonomiplan (fireårsbudsjett) og årsbudsjett, fører regnskap og utbetaler lønn.
Personaladministrasjon:

Rådmannens stab administrerer personalarkivet, fører fraværsstatistikk, arbeider med helse, miljø og sikkerhet (HMS), behandler lønnskrav, personalsaker og bistår etatene i deres personalarbeid.
Informasjon:

Rådmannens stab driver kommunens IKT-system (informasjons- og kommunikasjonsteknologi). Rådmannens stab leder også den eksterne informasjonsvirksomheten i form av hjemmesiden på internett.