Samferdsel på dagsorden

De store sakene som ble drøftet med ledelsen i Rogaland fylkeskommune på Moi torsdag dreide seg først og fremst om behovet for framtidige utbedringer innen vei og jernbane i Lund kommune og i vår region.

Fra Rogaland fylkeskommune møtte fylkesordfører Tom Tvedt, fylkesvaraordfører Ellen Solheim og fylkesrådmann Liv Fredriksen. Fra kommunen deltok ordfører Olav Hafstad, varaordfører Magnhild Eia, formannskapsmedlem Jostein Østrem og rådmann Svein Tore Åtland.

Veisakene som ble drøftet var :

  • Fylkesvei 1 fra Moi til Sokndal. Fylket har bevilget en del millioner til denne veistrekningen allerede, og arbeid pågår nå i bakkene ovenfor Gursli. Kommunen mener imidlertid at utbedringene må videreføres i retning Sokndal. Befaring ble gjennomført, og behovet ble dokumentert.
  • Fylkesvei 14; dvs. avkjøring fra E-39 ved Refsland (Ualand) og mot Bjørnemo. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunen, Veivesenet, Jernbaneverket (dvs. sikker jernbane-kryssing) og kommunen (bl.a. bedre vei til Legå Camping). Kommunen presser på slik at prosjektet blir gjennomført så snart som mulig.
  • E-39 gjennom kommunen og regionen. Trafikken øker, og det er behov for mindre utbedringer (trafikksikre avkjøringer) samt større utbedringsprosjekt de nærmeste 10 åra (for eksempel midtskillere, veilys, ny vei utenom Eide, ny vei i Tronvik samt utbedringer av tunnelene i retning Sira).

Behovet for ny jernbanetrase gjennom Drangsdalen ble også grundig drøftet. Ordføreren inviterte fylkesordføreren med på en Oslo-tur om saken. Denne utfordringen takket Tom Tvedt ja til.

Etter møtet på Rådhuset og befaringen på FV 1 gikk turen til NorDan hvor det var flott omvisning i produksjonen ved Anders Roulund og deretter informasjon om lærlingeordningen i bedriften ved personalsjef Kjell Jan Støre. Bedriften har for tiden 17 lærlinger. Besøket ble avsluttet med en velsmakende lunsj på NorDan.

29/8-08, Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut