Du er her: Forsiden > Ansattportal

Rutiner ved sykefraværsoppfølging - Arbeidstakers plikter og hva du kan forvente av arbeidsgiver.

 1. Blir du syk, meld fra ved frammøte eller via telefon til nærmeste leder snarest mulig og senest innen du skulle ha vært på arbeid – ikke SMS og e-mail. Gi beskjed om fraværet skyldes egen sykdom, om det skyldes forhold på arbeidsplassen eller andre forhold og når du tror du er tilbake.
 1. Den ansatte anbefales å snakke med leder før en oppsøker lege – muligheter for å se på utfordringer på arbeidsplassen og lignende.
 1. Du kan benytte egenmelding (NB – ikke før du har vært ansatt i 2 måneder) for en sammenhengende periode på inntil 8 kalenderdager (NB – må da gå 16 dager før ny egenmelding kan benyttes) og maks 24 kalenderdager i løpet av 12 måneder på visse betingelser. Dersom du ved fravær benytter deg av egenmelding, skal denne leveres på fastsatt skjema (”EGENMELDING”) til nærmeste leder første arbeidsdag etter at du er tilbake i arbeid (må være levert for at du ikke skal bli trukket i lønn).
 1. Blir du sykmeldt av lege, skal blanketten ”Vurdering av arbeidsmulighet/sykmelding”  - del D umiddelbart godkjennes i Altinn når sykemeldingsperioden opphører. NB! – du kan begynne på arbeid helt eller delvis før sykemeldingsperioden går ut dersom du føler deg i stand til det– se pkt 8.5 i del D.
 1. Dersom du har benyttet deg av egenmelding/korttidssykemelding i inntil 3 egenmeldings tilfeller det siste 6 måneder, vil du bli innkalt til en samtale med din leder hvor det vil bli stilt spørsmål om hva fraværet skyldes og hvordan vurderer du selv din fraværsituasjon fram over. Dersom retten til bruk av egenmelding misbrukes, kan du miste denne retten og arbeidsgiver krever da legemeldt sykefravær fra dag 1.
 1. Når du har vært syk sammenhengende i 5 dager, vil du bli kontaktet av din leder. Det blir da stilt spørsmål om hvordan det står til og hvordan ser du på situasjonen framover/når regner du med at du er tilbake i arbeid mv.
 1. Innen du har vært sammenhengende syk i 4 uker, vil du bli innkalt til samtale med arbeidsgiver (med mindre medisinske forhold forhindrer det) med formål å utarbeide en oppfølgingsplan som oppdateres underveis ved behov.
 1. Innen du har vært sammenhengende syk i 7 uker, vil du bli innkalt til dialogmøte 1 med arbeidsgiver og Lister Bedriftshelsetjeneste (med mindre medisinske forhold forhindrer det – du kan ta med deg din sykemelder på dette møtet). Oppfølgingsplanen vil da bli evaluert. Aktuelle tiltak vurderes. Møtereferat oversendes NAV.
 1. Hvis du ikke er i arbeidsrelatert aktivitet innen 8 uker, kreves en utvidet legeerklæring som dokumenterer at det er tungtveiende medisinsk grunn som hindrer aktivitet.
 1. Innen du har vært sammenhengende syk i 26 uker, vil NAV kalle deg inn til dialogmøte 2 sammen med din arbeidsleder. Du kan be NAV om et tidligere dialogmøte 2. Du skal medvirke til å finne løsninger som gjør at du kan komme tilbake i arbeid raskes mulig.
 1. Maks grense for sykepenger er 1 år. Du skal delta på dialogmøte 3 hvis du blir innkalt. Du kan selv be NAV om dialogmøte 3, Arbeidsavklaringspenger skal vurderes.
 1. Ved barns sykdom forventes det at en deler på å være hjemme.
 1. Dersom du blir helt arbeidsufør før ferien starter og krever at denne utsettes til senere i ferieåret, må kravet dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdagen før ferien skulle startet.

Dersom du blir helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan du kreve et tilsvarende antall virkedager ferie utsatt til senere i året. Ny ferie må avtales med arbeidsgiver. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

 1. Det er viktig at du følger beskrevet prosedyre for at du skal kunne nyte godt av vår gode sykepengeordning. Hvis ikke, kan du bli trukket i lønn.

Vår målsetting er at ingen ansatte i Lund kommune skal ha sykefravær grunnet  

forhold på egen arbeidsplass – den skal være trygg og trivelig!