Rullering av kommuneplanens arealdel

Lund kommune går nå i gang med rullering av arealplanen. Nye regler innebærer at det må etableres et planprogram tidlig i prosessen, blant annet for å avklare de viktigste temaene som skal ha fokus ved rulleringen. Frist for merknader til programmet er satt til 06.02.2006.
Frist for innspill til selve arealplanen er 28.02.2006.

Kl 19.00 den 19. januar 2006 arrangeres det et fellesmøte i Lundetun

For at alle som har aktuelle ideer eller innspill til planarbeidet skal få anledning til å bli hørt, kan aktuelle innspill diskuteres med enkeltmedlemmer av styringsgruppen. Hvem som er med i styringsgruppen, aktuelle temaer som vil bli tatt opp og framdriftsplan for arbeidet er nærmere omtalt i planprogrammet. Mener du noe om dette må vi ha merknader innen 06.02.06. Hvordan kan vi for eksempel involvere barn og unge på en god måte i prosessen?

Målsetningen er å ha ny vedtatt arealplan klar til sommeren. De som ønsker å få gjennomført tiltak og har aktuelle innspill til selve arealplanen må sende disse skriftlig til Lund kommune innen 28.02.2006. Det er viktig at formål, omfang og kartavgrensning for tiltak følger innspillet, slik at styringsgruppen kan ta stilling til dette. Gjeldende arealplan kan du se her:

Gjeldende arealplan

Rune Søyland er kontaktperson for arealplanarbeidet i kommunen, og kan kontaktes for mer informasjon (telefon 51 40 47 86)Tips ein ven Skriv ut