Regulerinsplaner til offentlig høring

PNM-utvalget har i møtene 1.11 og 29.11.2007 vedtatt i medhold av PBL § 27-1 pkt.2 å legge følgende forslag til reguleringsplaner ut offentlig høring:

Forlengelse kryssingsspor Ualand stasjon

Planmaterialet omfatter plankart med tilhørende bestemmelser datert 9.10.2007. Planområdet er vist som trafikkområde: Jernbane. Formålet med planen er å forlenge dagens kryssingsspor sørover fra 407 m til 765 m.

Tellenes vindpark

Planmaterialet omfatter plankart og bestemmelser datert 21.04.2005. Planområdet ligger mellom kommunegrensen til Sokndal og vest for aksen: Voreknuten, Drivdal, Gjersdal og Elve og er regulert til spesialområde: Vindkraftverk. Det er planer om oppføring av ca 26 vindmøller i området.

Fylkesveg 1, Liland – grense Sokndal

Planmaterialet omfatter plankart med bestemmelser datert juli 2007. Planområdet er angitt som trafikkområde og følger stort sett dagens vegtrase. Formålet med planen er å sikre nødvendig areal til vegutbedringer på strekket.

Fv 1 - 06-A1 (1.004,92 kB)
Fv 1 - 05-A1 (1,17 MB)
Fv1 - 04-A1 (1,23 MB)

Høringsdokumentasjon er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset på Moi, og på www.lund.kommune.no Uttalelser/merknader sendes Lund kommune, PNM-etaten, Rådhuset, 4460 Moi innen 31.12.2007.

Pnm-sjefenTips ein ven Skriv ut