Reguleringsplan for omlegging av FV 1 Moi sentrum

I medhold av Plan- og bygningsloven § 27-1, punkt 2, vedtok PNM-utvalget i møte 8. februar å legge ut forslag til reguleringsplan for omlegging av FV 1- Moi sentrum ut på høring. Høringsfristen er satt til 6. mars 2007.

Høringsdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på Rådhuset. Dokumentene kan også lases ned her:

Innspill/merknader til planforslaget sendes skriftlig til Lund kommune, PNM-etaten, Moiveien 9, 4460 innen 6. mars 2007