Reguleringsplan for friluftsområde Bringedal/Tronvik, Gnr 18 og del av 19

I medhold av Plan- og bygningsloven § 27-1, 2.punkt vedtok PNM-utvalget 8. februar 2007 å legge forslag til reguleringsplan for Bringedal/Tronvik ut på høring. Høringsfristen er satt til 15. mars 2007.

Formålet med reguleringen er å sikre området for allmennheten, med formål friluftsliv. Størstedelen av planområdet er angitt som spesialområde: friluftsområde etter PBL § 25-6. Høringsdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på Rådhuset på Moi. Dokumentene kan også lastes ned her:

Uttalelser/merknader til planforslaget sendes skriftlig til Lund kommune, PNM-etaten, Moiveien 9, 4460 Moi, innen 15. mars 2007.