Reguleringsendring, Ualand sentrum, offentlig ettersyn

PNM-utvalget vedtok i møte 08.09.2016 å legge reguleringsendring for del av Ualand sentrum ut til offentlig ettersyn. Endringen gjelder ny plassering av Heskestad barnehage.

Følgende vedlegges:

Vedtak, 1. gangs behandling med saksframlegg

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Uttalelser til oppstartsvarsel

Sjekkliste ROS

 

Frist for uttalelser/innsigelser til planforslaget settes til 25.10.2016. Uttalelser/innsigelser sendes til postmottak@lund.kommune.no

 

Øystein Brennsæter
avd.ing.