Referat fra styringsgruppa for "Pilotprosjektet" (sentrumsutvikling) 30.01.18

Referat fra møte i styringsgruppa for pilotprosjektet 30.01.08

Tid og sted: 30.01.18 kl 08.30 – 09.30, Lund rådhus, møterommet.

Til stede:

Olav Hafstad, Ann Sissel Haukland, Magnhild Eia, Hogne Skjerpe, Ragnhild Kjørmo og Jan Ove Øksendal (prosjektleder). Fra administrasjonen: Eva A. Gursli og Ståle Manneråk Kongsvik (rådmann) (Referent).

 

 

Saker:

  1. Rapportering fra prosjektleder til styringsgruppe: Prosjektleder presenterte dokumentene ”Stedsutvikling Moi” og ”Styringsgruppen rapportering”
  2. Sekretærfunksjonen: Rådmannen påtok seg å være sekretær for styringsgruppa.
  3. Kommunikasjon og PR: Pilotprosjektet skal få egen plass på kommunens hjemmeside. Det som publiseres på hjemmesiden skal også publiseres på kommunens Facebook side.( Er opprettet). Oppgaver og ansvar i forbindelse med dette er: Rådmannen sørger for at pilotprosjektet får eget hovedavsnitt på kommunens hjemmeside.Prosjektleder får tilgang til kommunens hjemmeside, og sørger for å oppdatere denne regelmessig. Rådmannen sørger for at referat fra møter i styringsgruppa blir publisert på sidene.
  4. Finansiering: Rådmannen legger fram sak om finansiering for budsjettåret 2018 til formannskapet 06.03 og kommunestyret 25.04.18
  5. Rapportering og møteplan: Prosjektleder skal rapportere til styringsgruppe kvartalsvis i prosjektperioden. Saksdokumenter sendes ut ca en uke før møte. Møtene avvikles i fm formannskapsmøter. Aktuelle datoer for rapportering er 17.04, 05.06, 28.08 og 20.11.18