Referat fra møte med Lyse Energi 22.09.09

Ordfører ønsket velkommen og informerte innledningsvis om bakgrunnen for møtet og følgende vedtak i formannskapet 10/9-09 i etterkant av oversendelsesforslag fra Hogne Skjerpe i kommunestyret tidligere samme kveld:

Det tas kontakt med ledelsen i Lyse Energi for å innhente informasjon om eventuelt salg/delsalg av aksjer. Noen stikkord : framgangsmåte, tidsperspektiv, anslag verdi for kommunens aksjer, mulige interessenter, framtidsutsikter for Lyse - bortfall av framtidige årlige inntekter for Lund kommune (anslag). Formannskapet ønsker også et møte med ledelsen i Lyse Energi i løpet av september 2009 hvis det er mulig. På et seinere tidspunkt vil formannskapet ta stilling til om det skal fremmes egen sak om delsalg/salg av aksjer i Lyse Energi.

Innledningsvis orienterte Nygaard og Jølbo om vedtektene som sier at det bare er kommuner som kan kjøpe og selge aksjer i Lyse. I utgangspunktet er det en forholdsvis komplisert og tidkrevende sak å selge disse aksjene. I selskapets 10-årige historie har det vært noen forsøk på slikt salg (Sokndal, Strand og Eigersund). Sokndal solgte seg ut før fusjonen av selskapet. Det ble imidlertid ikke noe av de to andre forsøkene (Eigersund og Strand).

Stavanger, Sandnes og Sola eier om lag 2/3 av aksjene i Lyse og kan blokkere for salg. Stavanger kan blokkere alene. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Ulike alternativer dersom aksjonærene godtar det :

1. Lyse kjøper Lund kommunes eierandeler og fordeler dem deretter videre til de andre eierne.

2. Lyse kjøper Lund kommunes eierandeler i Dalane Energi

Når det gjelder verdifastsetting, vises bl.a. til dokumentet ”Styrets melding til eierne 2007”.

Lund kommunes eierandel i Lyse kan anslås til +- 150 mill. kroner forutsatt at det er mulig å omsette aksjene.

Tilsvarende kan verdiene i Dalane Energi kanskje fastsettes til +- 70 mill. kroner.

På spørsmål fra ordfører om det kan være aktuelt for Lyse å gå inn med sponsorstøtte i for eksempel et badeanlegg, var svaret nei. Sponsorstøtte vurderes ut fra et forretningsmessig ståsted. Lyse har heller ikke sluttbrukere i Lund kommune i forhold til strøm-salg.

Veien videre:

Det fremmes en sak til politisk behandling (formannskapet) hvor det må tas stilling til om Lund kommune skal gå videre med denne saken.

I saken skal det også informeres om årlige utbytter fra Lyse samt utbetalinger på de ansvarlige låna i selskapet; dvs. de siste åra.

Tid og sted: Møterommet på Rådhuset fra kl. 11.00-12.30

Til stede:
Eimund Nygaard og Ove Jølbo fra Lyse

Fra Lund kommune deltok medlemmene i formannskapet + Hogne Skjerpe (H) og Kenneth Gjesdal (V).

Fra administrasjonen deltok plan/næring/miljøsjef, økonomisjef og rådmann

Svein Tore ÅtlandTips ein ven Skriv ut