Rådmannens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016 -2019

Rådmannens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016 -2019 er nå utarbeidet. Budsjettet ble presentert på et informasjonsmøte i Lundetun 21.10.15.
Rådmannen har lagt fram to alternativer til budsjett. Hovedpunkter i alternativ 1 ( det anbefalte forslaget) er at en legger opp til en videreføring av dagens drift, samt at en blant annet foreslår følgende i tillegg:
•    Budsjett for spesialundervisning økes med 500.000 kr
•    Hagestuå får tilført 70.000 kr ekstra, slik at åpningstiden kan utvides med en ettermiddag i uka
•    Nattpatrulje etableres. Det er avsatt 400.000 kr til dette.
•    Det foreslås å øke veivedlikeholdet med 300.000 kr, samt 40% økt stilling innen vedlikehold.
•    Helsestasjonen tilføres 489.000 kr ekstra.
•    Det avsettes 830.000 kr innen helse og omsorgsetaten til kommunals øyeblikkelig hjelp.
•    Eiendomsskatten økes fra 2,0 til 2,8 promille.
•    Kommunale avgifter økes med 3,0%, dersom ikke annet er vedtatt.
•    Vann og avløpsavgiften økes ikke.
•    Det er budsjettert med investeringer på til sammen 33,1 mill, herav 9,3 mill innen vann, avløp og renovasjon.
•    De største enkeltinvesteringene er ny barnehage i Heskestadbygda med 9,0 mill, boliger til flyktninger og vanskeligstilte med 6,0 mill, opparbeidelse avkjøring/uteområde i området ved Nygård skole med 2,5 mill, påbygg på PNM etatens bygg i Malånå med 1,1 mill, og asfaltering kommunale veier 1,0 mill.
•    Det budsjetteres med opptak av nye lån til finansiering av investeringene med til sammen 27,3 mill.
•    Det opptas også 3,0 mill i startlån i Husbanken, dett for videre utlån

 

Formannskapet behandler budsjettet 28. og 29.oktober, og 17.november,  og kommunestyret behandler budsjettet den 3. desember.
Moi 22.10.2015
Ståle Kongsvik
Rådmann

 

Tips ein ven Skriv ut