Presentasjon av flomsikring Moisånå

Vedlagt ligger presentasjonen som NVE viste i folkemøtet på Lundetun torsdag kveld.

Flomsikring av Moi.pdf

 

 

John Skåland

 

Her er et kortfattet referat fra møtet: 

 

Folkemøte- presentasjon av forslag til elvesenking

 

Tid og sted:     14.06.2018, kl. 17.30 på Lundetun

Innledere:

Halvor Øverland, Dr Blasy – Dr. Øverland

Pål Bredesen, Rambøll

Tormod Sikkeland, B 16 Arkitektur & Landskap

Svein Arne Jerstad, NVE

 

 • Ordfører Olav Hafstad ønsket velkommen.
 • Svein Arne Jerstad ga en historisk gjennomgang etter Synne og forklaring på hvorfor dagens forslag til løsning er valgt.
 • Halvor Øverland orienterte om de ulike alternativene som var vurdert og ga en kort innføring i beregningsmåter og –metoder ved flomsikring.
 • Pål Bredesen redegjorde for praktisk og teknisk løsning ved den planlagte flomsikringen
 • Tormod Sikkeland viste muligheter for landskapsmessig tilpasning

 

Til slutt i møtet (ca 15 min.) ble det gitt anledning til spørsmål fra salen:

 1. Hvordan ivaretas universell utforming i forslag til landskapsutforming?

Det er tenkt på, men kan ikke ivaretas på alle pkt. pga. store høydeforskjeller.

 1. Hva vil bli gjort langs ”fjellet” mellom Timrevika og biblioteket?

Fjellet vil bli skåret med vaier og tilpasset formen på eksisterende fjell.

 1. Er det gjort beregninger for om senkingen innvirker på vannstanden i Lundevannet?

Vannstanden blir ikke endret.

 1. Det er foreslått å mye ny mur langs elvebredden. Hva slags materiale skal brukes her?

Det er planlagt å bruke saget naturstein (fra uttatte masser, hvis de er store nok) og/eller tilkjørt bruddstein.

 1. Det er i dag en produktiv elvebunn med gode vekstforhold. Blir denne ivaretatt?

Det vil bli sprengt ut kulper i bunnen og en djupål for å ivareta fiskevandring ved lav vannstand. Vegetasjon fra bunnen vil bli tatt vare på for reetablering på sikt.

 1. Vil det bli foretatt mudring i Lundevannet?

Ja, det er planlagt som en del av prosjektet.

 1. Hvordan blir situasjonen på oppsiden av området som senkes?

Senkingen starter ca midt på NorDan-fabrikken og øker nedover. Dagens vannspeil vil bli redusert ved normal vannføring. Sikkerheten ved flom vil øke.

 1. Samme spørsmål som nr. 7
 2. Modellen som ble presentert viser ei sammenhengende vannflate. Blir det?

Nei, her er grafikken for enkel. Det vil bli stryk nedover elva ved normal vannstand.

 1. Vil det bli anlagt sti under Moi gamle bru?

Nei.

 1. Er det vurdert en fleksibel damluke for å beholde terskelen og vannspeilet?

Ja, det er vurdert, men blir for dyrt og vil ikke tillate lav nok bunn i det aktuelle området.

 1. Er hendelsene rundt Synne analysert mht. årsak, risikovurdering m.m.?

Ja. Årsaken var store nedbørsmengder i kombinasjon med snøsmelting i høyden. Det førte til større vannmengder enn NVE hadde forutsett. Klimaforandring kan heller ikke utelukkes.

 1. Bevilgningene over statsbudsjettet er ca 1/10 av behovet. Hva er realistisk mht. tildeling av midler til flomsikring av Moisåna?

Det er få steder som har kommet lengre enn Moi i planleggingen. Hvis vi har en reguleringsplan klar ved neste årsskifte, vil vi stå lang framme i køen.

 

Møtet slutt kl. 18.40.

Totalt var det ca 100 personer til stede på møtet, inkl politikere og representanter fra administrasjonen i Lund kommune.

Referent: Øystein Brennsæter, advelingsingeniør

Tips ein ven Skriv ut