Informasjon knyttet til avlingsskadesituasjonen

Sommeren i 2018 har vært svært tørr og er det fremdeles. Enda er det ikke mye regn i sikte.  Vi ser at dette er en svært fortvilet situasjon for mange...
Moi Hotell

Kontaktmøte mellom Lund kommune og statens vegvesen 05.04.18 - referat fra møtet

05. april 2018 ble det årlige kontaktmøtet mellom Lund kommune og Statens Vegvesen avviklet i vegvesenet sine lokaler i Stavanger. Forbikjøringslom...
Kontaktmøte SVV 16

Kontaktmøte mellom Statens Vegvesen og Lund kommune 16.03.17

Det årige kontaktmøtet mellom Statens Vegvesen og Lund kommune ble avviklet 16.03.17 kl 09.00 -11.00 på vegkontoret I Stavanger. 

Høring veinavn i Lund kommune

Innkomne forslag til veinavn på ny vei på Ualand ved Tekse – Legå Camping er lagt ut til høring.  
vei ualand

Veinavn i Lund kommune, Ualand.

Innbyggere i Lund kommune anmodes om å komme med forslag til veinavn på ny vei på  Ualand, gjelder omlegging/ny vei til Legå Camping. Situasjonskar...
Fremmside kulturminneplan

Høring- kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Lund 2016-2024

I henhold til Plan og bygningslovens §11-14 skal planutkast etter 1. gangs behandling legges ut til offentlig ettersyn/høring. Kommunedelplan for kult...
Grøftetraseer - VA-Haukland

Informasjon til beboerne på Haukland

Rett etter påske er planen å igangsette arbeidet med renovering av vann- og avløpsledninger på Haukland.

Høring veinavn på Ualand.

Høring veinavn på Ualand. Innkomne forslag til veinavn på veitrase på Ualand er lagt ut til høring. Veinavn Ualand.pdf Høringsfrist 03.04.16. ...
Bilde kulturminneplan

Varsel om oppstart av rullering av kommunens kulturminneplan

Kulturminner i Lund Med dette varsles oppstart av rullering av kommunens kulturminneplan.  Planprogram er lagt ut til offentlig gjennomsyn på rå...