Optimisme i det lokale næringslivet

Det er tradisjon for at ordfører inviterer næringslivs-ledere, formannskap og kommunens administrative ledergruppe til møte på Moi hotell tidlig på nyåret. Torsdag 11. januar om kvelden ble årets samling gjennomført med om lag 25 frammøtte.

Innledningsvis var det innlegg og informasjon fra tre bedriftsledere som fortalte om status og framtidsutsikter.

Tore Rasmussen fra NorDan AS kunne fortelle om et godt år i 2006. Utsiktene for 2007 er også meget gode. Han pekte på spesielt tre utfordringer for bedriften. Innkjøpsprisene på råvarer til bedriften som trevarer, aluminimum og glass er sterkt stigende. Derfor må også prisene på ferdigproduserte vinduer om nødvendig justeres slik at marginene og fortjenesten ikke reduseres. Det er et stramt arbeidsmarked, og det jobbes hele tiden for å få tak i kvalifisert og god arbeidskraft. Han pekte også på at det er vanskelig å tilby leiligheter og hus i Moi-regionen ved nyansettelser. Han inviterte kommunen til møte for å drøfte denne saken.

Arvid Høyland fra Stabburet på Ualand var optimist. Bedriften hadde en produksjons-økning på mer enn 10 % i 2006 (juice), og det forventes samme økning inneværende år. Han kunne også fortelle at både kommunens vann og bedriftens maskinpark holder høy kvalitet !

Henry Kongevold fra Eik Jordstasjon hadde positive tanker om bedriftens muligheter i årene framover. I løpet av 2007 er det meningen å ansette flere folk slik at det totalt sett blir 75 ansatte ved bedriften. Pr. i dag er det 7-8 ubesatte stillinger. Når det gjelder spørsmålet om oppkjøp, avventes uttalelse fra sentrale myndigheter.

Ordfører Kjell Erfjord hadde to spennende innlegg. Først fortalte han om arbeidet som er på gang i forhold til etablering av Næringshage i Lund. Fram til nå har han besøkt noen bedrifter for å samtale om planene og invitere til deltakelse, og flere står for tur. Hoops Eiendom planlegger 450 m2 tilbygg på Haukland (Moi Bygg). Slik det ser ut nå, er dette en aktuell lokalitet. Men mye avhenger av om næringslivet ser behovet for en lokal Næringshage og ønsker å bidra i forhold til etablering og drift !

Noen deltakere på samlingen
Foto: Svein Tore Åtland

Ordførerens andre innlegg tok utgangspunkt i prosjektet ”Det gode liv i Lund –Lund-samfunnet 2015”. Kort fortalt fortalte ordføreren om en drøm han hadde hatt : Han ble vist rundt i kommunen av en kvinnelig ordfører i 2015 og ble imponert over alt som hadde skjedd siden 2006.

Kvelden ble avsluttet med en varmrett som Flekkefjord Sparebank spanderte.

12/1-07, Svein Tore Åtland