Omsorgsbolig

Omsorgsbolig defineres som en bolig tilrettelagt for funksjonshemmede. Beboerne skal etter den enkeltes behov kunne tilbys tilsyn og omsorg hele døgnet.

 

Forutsetninger:

1. Søker må være mottaker av uføre – eller alderspensjon.

2. Søker må ha 2 års botid i Lund kommune, samt lovlig opphold i landet.

2. Søker må sende søknad.

 

Kriterier:

- Søker må ha et pleie/omsorgsbehov av varig karakter.

- Søker med moderat funksjonssvikt kan tildeles omsorgsbolig når dette anses å kunne forebygge ytterligere funksjonssvikt.

- Søker kan tildeles omsorgsbolig dersom tilrettelagt bolig og lettere tilgang på heldøgns tilsyn/pleie vil bedre vedkommendes mulighet for fortsatt bo i egen bolig.

- Søkere som ikke oppfyller noen av disse kriteriene vil kunne tilbys leilighet for en tidsbegrenset periode.

 

Blant søkere som oppfyller kriteriene vil inntaksteamet legge vekt på hensyn til rasjonell tjenesteyting sammensetning av beboere i boligen.

Alle forutsetninger og minst ett av kriteriene må være oppfylt for å komme på liste for tildeling av omsorgsbolig.

 

Saksbehandling:

Søknad sendes heimetjenesten i Lund kommune. Søknaden behandles i inntaksteamet.

Søkeren får tilsendt svar på søknad i form av enkeltvedtak.

 

 

 

Utfyllende saksbehandlingsregler -

Når den som er tildelt omsorgsbolig flytter ut eller faller fra

Jfr helse og omsorgsutvalgssak 33/11.

Dette er utfyllende regler for den situasjon som oppstår dersom gjenboende ektefelle/partner ønsker å tre inn i husleieavtalen fordi den som er tidelt leilighet flytter til sjukeheimen eller faller fra.

Når den gjenboende ikke er uføre- og alderspensjonist

Personer som ikke oppebærer uføre- og alderspensjon er etter kriteriene ikke berettiget å tre inn i leieavtalen.

 

Når den gjenboende ikke er eldre og pleietrengende

Dersom den gjenboende er uføre- og alderspensjonist, men ikke eldre og pleietrengende, kan vedkommende tilbys leilighet for en tidsbegrenset periode. Varigheten på ”periode” kan med rimelighet anses inntil 6 mnd til ny bolig er funnet enten privat eller med kommunens bistand.

 

Når omsorgsbolig vil bedre den gjenboendes mulighet for fortsatt å bo i egen bolig

I den grad den gjenboende er uføre- og alderspensjonist og oppfyller kriteriet om at ”tilrettelagt bolig og lettere tilgang på heldøgns tilsyn/pleie vil bedre vedkommendes mulighet for fortsatt bo i egen bolig”, vil vedkommende kunne bli tildelt enten den aktuelle eller annen omsorgsbolig.

 

Når den gjenboende er eldre eller har et pleie- og omsorgsbehov

Dersom den gjenboende selv oppebærer pensjon, er eldre og/eller har pleiebehov, tildeles vedkommende omsorgsbolig. Hvorvidt det skal være den aktuelle eller en annen omsorgsbolig vil måtte bli vurdert ut fra om andre søkere med vesentlig større behov etter administrasjonens faglige vurdering bør tildeles boligen.

 

Omsorgsboliger nærmest sjukeheimen

Det vil ofte være omsorgsboligene nærmest sjukeheimen som er de mest hensiktsmessige å tildele brukere med størst pleie- og omsorgsbehov. Hensynet til disse brukerne må veies opp mot hensynet til den gjenboendes ønske om å bo i den omsorgsboligen som opprinnelig ble tildelt ektefellen.