Omdisponering fra skog til beite

Nye krav og retningslinjer fra Fylkesmannen mht. håndtering av omdisponeringsarealer:

 

Krav og praktisk håndtering av omdisponering fra skogs- til jordbruksformål:

For at omdisponering fra skog kan godkjennes, må følgende krav legges til grunn:

  1. Det må forligge et dokumentert behov for økt jordbruksareal på eiendommen
  2. Arealet må være egnet til jordbruksareal, inkl. beite fra naturens side
  3. Krav til grasdekke (>50 % grasarter og/eller beitetålende urter), rydding av hogstavfall og inngjerding etter retningslinjer for tilskudd til innmarksbeite må være oppfylt innen 3 år
  4. Det skal gå fram av AR5-kartbasen at arealstatus er endret fra skogs- til jordbruksareal

 

Les utfyllende informasjoner nedenfor: