Offentlig høring av konsesjonssøknad

NVE har mottatt konsesjonssøknad for Ueland minikraftverk. Høringsfrist er satt til 10. januar 2007. Eventuelle merknader til søknaden sendes til NVE Konsesjons- og tilsynsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innen 10. januar 2007. Uttalelser kan også sendes på e-post (nve@nve.no).

Prosjektet omfatter bygging av et minikraftverk i Ualandsåna. Kraftstasjonens maksimale ytelse er planlagt til 1000 kW med 4000 driftstimer i året. Midlere kraftproduksjon er beregnet til 4 GWh/år. Kraftverket skal i følge planen utnytte et fall på 158 meter fra Kotletjørn (kote 381) ned til Ualandsvatnet (kote 186,9). Det er planlagt å bruke Kotletjørn og Juvvatnet som reguleringsmagasin, med reguleringshøyde innenfor dagens naturlige vannstandsvariasjon. Svartevannsbekken planlegges tatt inn som bekkeinntak på kote 340. Rørgaten på 1450 m vil bestå av nedgravde rør. Rørgaten vil krysse Lund kommunes drikkevannsledning to steder.

Dokumenter:Tips ein ven Skriv ut