PLANKART TIL BEHANDLING

Offentlig ettersyn, reguleringsendring, Neset hyttefelt

PNM-utvalget vedtok i møte 21.04.2016 å legge reguleringsendring for Neset hyttefelt ut til offentlig ettersyn. Endringen vil erstatte gjeldende plan for Neset hyttefelt i sin helhet. Hensikten med endringen er å få økt antall fritidsboliger med 10 nye enheter.  I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 settes frist for å gi uttalelse til reguleringsendringen til 07.06.2016. Uttalelser sendes til postmottak@lund.kommune.no