PLANKART TIL BEHANDLING

Offentlig ettersyn, reguleringsendring, Lundodden

PNM-utvalget vedtok i møte 21.04.2016 å legge reguleringsendring for Lundodden ut til offentlig ettersyn. Endringen vil erstatte gjeldende plan for Lundodden i sin helhet. Hensikten med endringen er å få økt antall boenheter fra 5 til 12.  I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 settes frist for å gi uttalelse til reguleringsendringen til 07.06.2016. Uttalelser sendes til postmottak@lund.kommune.no