Du er her: Forsiden > HØRINGER

Offentlig ettersyn – Oppdrettsanlegg for aure og røye i Steinsvatnet

Baug AS søker om konsesjon til å etablere oppdrettsanlegg for stedegen aure og røye i Steinsvatnet sørøst for bebyggelsen på Steine. Anlegget vil bestå av et merdanlegg i vannet på 20 x 80 meter og et settefiskanlegg på land. Foreliggende søknad gjelder kun merdanlegget.

Iht. ”Forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) av 22.12.2004 skal søknaden legges ut til offentlig ettersyn. Søknaden er tilgjengelig her: Offentlig ettersyn – Oppdrettsanlegg for aure og røye i Steinsvatnet.pdf eller på PNM-etatens kontor.
Evt. uttalelser til søknaden sendes Lund kommune innen 04.09.2017