Regjeringen satser!

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Søknadsfristen er 8. desember.
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.

Hvem kan søke 
a) Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Det skal opplyses om hvilken kommune tiltakene hører inn under. Søknadene vurderes og prioriteres av de respektive kommunene. For mer informasjon om utformingen av søknaden, se den praktiske lille 10-siders veilederen.

b) Frivillige organisasjoner som arbeider for å gi et tilbud til barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer, kan søke direkte til Bufdir. Søknaden skal sendes av organisasjonens sentralledd. Det enkelte tiltaket må omfatte deltakere i målgruppen fra minimum tre kommuner. Søknaden vil kun bli behandlet av Bufdir. Organisasjoner som søker og mottar tilskudd direkte vil ikke kunne motta midler til de samme tiltakene gjennom søknad via kommunen.

Frister og skjemaer
Søknadsfristen er 8. desember. Søknaden sendes elektronisk via søknadsportalen på Bufdir sin hjemmeside. 
Etter søknadsfristen vil kommunen motta søknadene som gjelder sin kommune fra Bufdir for vurdering og prioritering.

For mer informasjon om rundskriv, veileder og søknadsprosess: Trond A Skjæveland via trond@lund.kommune.no