Politi 15

Nærpolitireformen - møte i Stavanger og besøk av politimesteren

Politmester i Sørvest politidistrikt, Hans Vik, hadde idag innkalt representanter for berørte kommuner til møte om nærpolitireformen på Politihuset i Stavanger. Fra Lund kommune møtte ordfører og rådmann. Politidistrikt Sørvest består av 32 kommuner, fra Sirdal i sørøst til Fitjar i nord. Intensjonen med nærpolitireformen er kort sagt at flere ressurser skal brukes til patruljering og operativ tjeneste, og mindre til utgifter som husleie og administrasjon. Mer bruk av moderne datateknologi og utstyr som for eksempel smarttelefoner til lyd og bildeopptak skal også medvirke til å gjøre politiets arbeid mer effektivt. Politimsteren presenterte en intern arbeidsgruppes foreløpige forslag til plassering av tjenestesteder og enheter. Lund og Sirdal er blant de kommuner som politimesteren forslår at det skal være  lokalisert politikontor i.I forslaget legges det og opp til at hver kommune skal få sin egen politikontakt. En politikontakt er en polititjenestemann som er til stede, for eksempel på kommunens rådhus en dag pr uke, der vedkommende vil være bindeledd mellom kommunen og politiet. Forslaget skal nå behandles i en styringsgruppe, bestående av representanter for politiet og kommunene. 15.10.16 vil endelig forslag bli sendt på høring, og berørte kommuner kan avgi uttalelse til dette forslaget innen 01.12.16. Den 15.12.16 vil politiministeren avgi sin anbefaling, og politidirektøren vil fatte endelig beslutning innen 15.01.17. Reformen vil tre i kraft 01.01.20.

 

Polimesteren kommer til kommunestyret i Lund den 20.oktober kl 19.00 for å orientere om reformen. Møtet er i kinosalen i Lundetun, og alle er velkommen til møtet. 

På bildet ser vi ordfører Olav Hafstad (t.v) ønske politimester Hans Vik velkommen til vakre Lund i oktober. (Tekst og foto: Rådmann Ståle Kongsvik).