Finansdepartementet vil også sende på høring et forslag om at fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning utsettes med to måneder, på samme måte som i 2020.

Næringsdrivende som får innvilget utsatt frist for å levere skattemeldingen, og som leverer etter den utsatte fristen 20. august, vil bli ilagt tvangsmulkt. Det samme vil gjelde næringsdrivende som ikke søker om utsatt frist, og som leverer skattemeldingen etter fristen 31. mai.

Fristen for levering av skattemelding og for betaling for 1. og 2. termin merverdiavgift, er fremdeles henholdsvis 10. april og 10. juni. Skatteetaten vil ikke ilegge tvangsmulkt dersom meldingen leveres etter fristen, men det vil påløpe forsinkelsesrente som normalt ved for sen betaling.

Muligheten til å søke om utsettelse er en målrettet løsning som vil gi regnskapsførere og revisorer større fleksibilitet og mulighet til å håndtere den økte arbeidsmengden som koronapandemien har medført.