Møte med Veivesenet

Med jevne mellomrom har kommunens ledelse møte med representanter for Veivesenet i Sør-Rogaland. Torsdag 1. mars var distriktveisjef Hanne Hermanrud, seksjonslederne Øyvind Kommedal og Eddie Westad samt plankoordinator Stine Askeland på Moi. Der møtte de ordfører Kjell Erfjord, plan/næring/miljøsjef Rolv Lende og rådmann Svein Tore Åtland.

Omlegging av FV 1 Skulevold ble drøftet. Veivesenet regner med anlegg-start seinest rett etter sommerferien og ferdigstillelse i løpet av dette året. Nødvendige midler er stilt til disposisjon.

Når det gjelder FV 1 Skåland-Liland, ble det brukt 3-4 mill. kroner i 2006. For tiden pågår et større reguleringsarbeid fram til Sokndal grense. Det er avsatt 5 mill. kroner i 2007 til utbedringer, og det forventes arbeid for i størrelsesorden inntil 25 mill. kr. i en 3-5 årsperiode. Veien skal dimensjoneres for 10 tonn akseltrykk og en kjøretøylengde på om lag 18 meter. Veistandarden er 1 kjørebredde med nødvendige møteplasser.

Kommunen starter snart et større prosjekt som bl.a. innbefatter trafikksikker kryssing av E-39 ved Shell. Dette inngår i en større plan hvor det også mottas spillemidler. Veivesenet bidrar med 500.000 kr., og kommunen har avsatt nesten 1 mill. kr. til dette prosjektet i 2007.

Veivesenet lovet asfaltering av ”dødssvingen” i Drangsdalen (E-39) innen utgangen av mai.

Hanne Hermanrud gav avslutningsvis uttrykk for at hun var veldig godt fornøyd med samarbeidet med Lund kommune. Hun satte pris på det store engasjementet og gav uttrykk for at begge partene har mange sammenfallende interesser.

1/3-07, Svein Tore Åtland