Olav og Vik

Ordfører og fung. rådmann i Sokndal idag

Møte i Dalane Regionråd i dag

Olav og Vik
Ordfører Olav Hafstad og Politimesteren undertegner avtalen
Trond Pedersen og Vik
Ordfører Trond Pedersen undertegner avtalen

Møte i Regionråd Dalane ble avholdt på Soknaund idag. De fire Dalane-kommunene var representert med ordførere, varaordførere og rådmenn.

På agendaen stod først en oppdatering fra politiet v/politimesteren i Rogaland, Hans Vik, om status for den nye politireformen. Han hadde med en hel stab samt de lokale lensmenn. Umiddelbart etter orienteringen signerte ordførerne i Lund og Sokndal avtalen mellom politiet og kommunene.

Videre hadde Kjell Pedersen-Rise en orientering om prosedyrer for søknad om midler til utbygging av bredbånd og bedre mobildekning i Dalane. Det var enighet om å gripe fatt i problemet med dårlig dekning i Dalane.

Saker som ble behandlet i møtet var bl.a. etablering av "Nyskapingsuke" i Dalane til neste år. Dette for å få igang nye virksomheter og styrke de etablerte. Det var og en egen sak om videregående utdanning etter voksenretten. Viktig å beholde lokal lokalisering av opplæringsstedet som er Dalane Videregående skole.

John Skåland