LK Regnskap 2018

Lund kommunes regnskap for 2018

Lund kommunes regnskap er gjort opp i balanse, dvs at det regnskapsmessige resultatet ble 0 kr. Høyere avdrag på lån enn budsjettert, medførte at netto driftsresultat som er et sentralt resultatbegrep i kommunal regnskapssammenheng, ble før revidering minus 6,877 mill. kroner (-2,5 %). Det budsjetterte netto driftsresultatet var på minus 3,2 mill. kr (- 1,2 %) og det var planlagt å bruke av oppsparte midler (fondsmidler) til å dekke underskuddet.

LK Regnskap 2018.pdf

Kommunens driftsutgifter var på i overkant av 290 mill. kr og det ble i tillegg investert for over 44 mill. kr til bl.a. ny barnehage på Ualand, nye 5 boenheter på Bo- og avlastning på Haukland og i nye vann- og avløpsanlegg i Skår.

Regnskapet er nå levert til revisjonen som skal foreta kontroll.

Tips ein ven Skriv ut