Lund helsestasjon og skolehelsetjeneste

Telefon til helsestasjon: 51 40 47 40

Vi er lokalisert i Lund rådhus

Adresse: Moiveien 9, 4460 Moi

Åpningstider: Mandag til fredag 08.00-15.30

 

Kontaktinformasjon ansatte:

Ledende helsesykepleier: Sylvia Imhof, Tlf: 51404758. Mob: 489 57 634. E-mail: sylvia@lund.kommune.no

Helsesykepleier: Vivi Østrem,  Mob: 489 57 627

Helsesykepleier: Laila Hamre, Mob: 479 78 449

Helsesykepleier: Tina Solveig Sunde, Mob: 489 57 629

Fungerende helsesykepleier: Dina Digernes Solevåg, Mob: 474 55 173

Familiekonsulent: Ingunn Hamre Hognestad, Mob: 488 98 470

Miljøterapeut: Sindy Skailand, Mob: 477 97 026

Asylkoordinator: Nina Hamre, Mob: 489 57 622

Jordmor (fra sept 2019): Astrid Lian Berntsen

Dersom det ikke oppnås kontakt med oss via telefon så ringer vi opp igjen så fort vi har ledig kapasitet!

Helsestasjonstjenesten er sentral i det helsefremmende og forebyggende arbeidet blant gravide, barn og ungdom 0-20 år og deres foresatte. Tjenesten skal bidra til å fremme mestring og god selvfølelse hos brukerne.

Kommunen skal gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten:
1. fremme psykisk og fysisk helse 
2. fremme gode sosiale og miljømessige forhold 
3. forebygge sykdom og skade.

Helsestasjonstjenesten inneholder:

  • Helsestasjonen (0-5 år)
  • Skolehelsetjeneste (5-20 år)
  • Jordmortjeneste (fra sept 2019)
  • Flyktninghelsetjeneste

Barnets rett til helseundersøkelse er lovfestet. Loven sier også at foreldre plikter å medvirke til at barnet får dette tilbudet.

Helsestasjonstilbudet er gratis.

Lund Helsestasjon og skolehelsetjeneste er bemannet med 3,9 årsverk helsesøster, 50% familiekonsulent, 40 % jordmor (fra sept 2019) 10% lege og 10% fysioterapeut. I tillegg har helsestasjonen samarbeid med barnehager og er fast tilknyttet til skolehelsetjenesten ved skolene i kommunen.

 

Helsestasjonen gir følgende tilbud:

Svangerskapskontroller og tidlig hjemmebesøk av jordmor (fra sept 2019)

Hjemmebesøk etter fødsel av helsesykepleier

Planmessig oppfølging og undersøkelse av barnets vekst og utvikling og vaksinering etter fastsatt program.

Oppfølgingen veksler mellom konsultasjon med helsesykepleier, lege og gruppesamlinger for foreldre med jevnaldrende barn.

Barn får tilbud om undersøkelse hos fysioterapeut ved 4 måneders alder, og de som trenger ekstra oppfølging og stimulering ift motorikk får tilbud om dette. Personalet ved helsestasjonen deltar i tverrfaglige ansvarsgrupper for barn med ulike behov.

Helsestasjonen kan sørge for henvisning til spesialist og annen utredning når det er nødvendig.

Ved spørsmål eller behov utover det faste opplegget er alltid barn og foreldre velkommen til å kontakte Helsestasjonen.

Ved sykdom, feber og smitte skal man kontakte egen lege/fastlege utenom helsestasjonen.

 

Skolehelsetjenesten:

Helsesykepleiere på skolene vaksinerer etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram, utfører og følger opp vekt/lengdemålinger i tråd med helsedirektoratets anbefalinger, deltar i samarbeidsmøter og ansvarsgruppemøter hvor det er behov, er koordinatorer og ansvarlig for Individuelle Planer for barn med langsvarige og sammensatte behov, deltar i ulik undervisning etter forespørsel og ønsker fra skolene, bistår som helsefaglig ressursperson inn i skolene og følger opp enkeltelever ut ifra fremkomne behov.

Helsesykepleiere ved de enkelte skoler er fordelt følgende:

Nygård barneskole: Vivi Østrem (3 dager i uken)

                              Dina Digernes Solevåg (0,5 dag i uken)

Heskestad skule: Sylvia Imhof (1 dag i uken)

Kjellands Minne skole: Tina Solveig Sunde (1 dag i uken)

Lund ungdomsskole: Laila Hamre (2 dager i uken)

I tillegg er familiekonsulenten tilstede en halv dag i uken på Nygård barneskole og Lund ungd.skole.

 

Flyktninghelsetjenesten:

Det er Vivi Østrem som har ansvar for helsestasjonsoppfølgingen av barn til nye bosatte flyktninger i kommunen.

 

Familiekonsulent:

Helsestasjonen har familiekonsulent som arbeider med familier. Familiekonsulenten tilbyr samtaler med barn, ungdom og voksne, familier og enkeltpersoner og kan gi råd og veiledning omkring det som går på samarbeid, samspill og familieproblematikk.

Familiekonsulenten deltar sammen med helsesykepleier på 8 mndr gruppekonsultasjonen på helsestasjonen.

 

Hva ellers kan helsestasjon-og skolehelsetjenesten tilby?

TIBIR (Tidlig Innsats for barn i risiko) foreldrerådgiving:

Et helhetlig program rettet mor foreldre til barn mellom 3 og 12 år hvor barnet allerede har utviklet eller står i fare for å utvikle atferdsproblemer.

Foreldrerådgivningen er et korttidstilbud som tar sikte på å hjelpe familier på et så tidlig tidspunkt som mulig.

I Lund kommune er det Sylvia Imhof ved Lund helsestasjon og Ann Gray ved Psykisk helsetjeneste som er foreldrerådgivere. Ansatte i skoler og barnehager, samt helsesykepleiere kan med samtykke henvise til oss. Foresatte kan også ta direkte kontakt.

 

Tverrfaglig Familieteam:

Et bredt faglig team bestående av barnehagestyrere, rektorer, BUP Egersund, Dalane barnevern, PPT, politi, leder for NAV, leder for psykisk helsetjeneste, leder for helsestasjon og skolehelsetjenesten og kommunepsykolog

Et team hvor ansatte og innbyggere i kommunen kan melde inn og drøfte system- og individsaker m/samtykke.