Koordinerende enhet i Lund

Koordinerende enhet skal sørge for at brukere av  kommunale helse- og sosialtjenester skal få koordinerte tjenester fra de ulike enhetene i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Dersom du har behov for langvarige og sammensatte tjenester vil ofte Koordinerende enhet være den første kommunale instansen du møter.

 

Koordinering av tjenestene skjer ved at hver enkelt bruker med langvarig og sammensatte behov for tjenester kan få utarbeidet en individuell plan.

Du kan søke om å få utarbeidet slik plan. Vedtaket gjøres av Koordinerende enhet, som så overfører videre oppfølging, og oppnevning av koordinator til den kommunale instansen som yter mest hjelp til brukeren. Brukeren kan selv ønske hvor koordinator oppfølgingen skal være og det legges stor vekt på egne ønsker.

Informasjon om individuell plan

Ordningen med individuell plan er innført som et virkemiddel for å kunne bidra til et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud til tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.

·         Tjenestemottakere som har behov for sammensatte og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en overordnet individuell plan.

Det er en forutsetning at tjenestemottaker selv samtykker i utarbeidelsen, med mindre vedkommende er under tvunget psykisk helsevern. Planen skal tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom tjeneste­mottaker selv, pårørende, en koordinator og de ulike sam­arbeidende instanser. Den skal også bidra til styrking av brukermedvirkning, samarbeid og koordinering.

·         Kommunen har ansvaret for å igangsette arbeidet med individuell plan og koordinering av planen

·         Spesialisthelsetjenesten har plikt til å medvirke i arbeidet med individuell plan

·         Spesialisthelsetjenesten skal varsle kommunen når de ser at det er behov for å utarbeide en individuell plan som omfatter kommunale tjenester

Helsepersonelloven pålegger helsepersonell å melde fra til kommunen omtjenestemottakeres behov for individuell plan, og de skal medvirke i arbeide med planen.

·         Kommunen skal oppnevne en koordinator som har hovedansvar for nødvendig oppfølging, sikre samordning av tjenestetilbudet og framdrift av arbeidet med planen

Kontaktinformasjon Koordinerende enhet

Det overordnede ansvaret for arbeidet med individuell plan ligger hos 

koordinerende enhet v/kommunalsjef lotti.lovhaug@lund.kommune.no  t:98063581