Moi Hotell

Kontaktmøte mellom Lund kommune og statens vegvesen 05.04.18 - referat fra møtet

05. april 2018 ble det årlige kontaktmøtet mellom Lund kommune og Statens Vegvesen avviklet i vegvesenet sine lokaler i Stavanger.

Forbikjøringslomme ved Moi Hotell foreredes nå av byggherre og skal være gjennomført før sommerferien 2018

 

Her er referat fra møtet: 

Sted:

Vegkontoret Møterom Kongsgård

Møteleder:

Astrid Eide

Til stede:

Ordfører Olav Hafstad, rådmann Ståle Kongsvik, avdelingsdirektør Astrid Eide, seksjonsleder plan og forvaltning Irene Hegre, seksjonsleder investering Harald Bøhn, seksjonsleder drift/vedlikehold Eivind Stangeland, seniorrådgiver stab Svein Nyback Nilsen

Forfall:

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, samferdselssjef Gottfried Heinzerling, arealplankontakt Anne Cecilie Lassa

Kopi til:

Møtedeltakerne

Sak 1 Referat fra forrige møte

Ingen merknader til referatet. Flere av de tidligere sakene tas opp i dette møtet.

 

Sak 2 Omlegging av fylkesveg ved Holamonen

I fylkestingets vedtak 24.10.2017 står det at vegutbedring på fv.3 Holamonen prioriteres i perioden 2018 – 2023 under forutsetning av medfinansiering av Lund kommune. Det åpnes for lokal forskottering.

Vegomlegging av fv.3 ligger ikke inne i vedtatt handlingsprogram for fylkesveg for perioden 2018 – 2023, men vil kunne delfinansieres innenfor programområdet «fornying» under forutsetning av kommunal medfinansiering.

Det foreligger reguleringsplan for vegomleggingen som ble vedtatt av kommunen den 23.04.2009.

Videre fremdrift nå er at kommunen oppdaterer kostnadsoverslaget for hele tiltaket inkludert kostnader til prosjektering og grunnerverv. Når dette er gjort tar kommunen et initiativ til et møte med samferdselssjefen for å drøfte kostnadsfordeling mellom kommunen og fylkeskommunen. Statens vegvesen avventer deretter en bestilling fra fylkeskommunen på prosjektering, grunnerverv og bygging av prosjektet. Dersom det blir behov for ekspropriasjon, må ekspropriasjonsvedtaket fattes før planen er 10 år.

 

Sak 3 Forbikjøringslomme på E39 ved Moi hotell.

 Prosjektet forberedes nå av byggherre og skal være gjennomført før sommerferien 2018. 

Sak 4 Fv.1. Skilting på Åmot i Sokndal. «Bør vise til Moe og ikke bare til Mydland» ifølge kommunen

Årsaken til at en ikke har skiltet til Moi fra dette krysset, er ønsket om ikke å lede store «ukjente» kjøretøy inn denne veien. Vegen har i dag en høydebegrensning på 3.5m ved Mydland. Det er også en begrensning på antall vegvisningsskilt og symboler på oppsettet i kryss med fv.44.

Lund kommune bes om å sende en søknad om skilting med begrunnelse til SVV v/plan og forvaltningsseksjonen som deretter vil foreta en ny grundig vurdering av denne skiltsaken.

 

Sak 5 Fremtidig E39 trase`- Hvor står saken??

SVV oversendte forslag til fastsatt planprogram (og vurderingsnotat om overordnet korridorvalg til SD 08.02.)

(KMD hadde da sett det, men ikke godkjent PP)

Saksgangen er at SD leverer sin behandling til KMD før KMD behandler og fastsetter planprogram. Vi vet ikke enda om det er så stor meningsforskjell at det må til behandling i regjeringen.

Dersom det ikke blir endringer i SVVs forslag til planprogram, mener vi at planforslaget kan legges ut på høring over sommeren. Hvor lang behandlingstid det er etter høring er vanskelig å si, men vi antyder vedtak tidlig i 2019. Hvis fastsatt planprogram avviker vesentlig fra vårt forslag vil det kreve tid til supplerende utredninger/analyser før planforslaget kan legges ut på høring.

Det er viktig å legge til at SVV jobber parallelt med konsekvensutredningen slik at det ikke skal være noe opphold i vårt arbeid selv om vedtak av planprogram lar vente på seg.

 

Sak 6 Arbeid med senking av undergang under E39 på kommunal veg nord for Heskestad kirke.

Det er satt av 5mill til dette prosjektet og vi tar sikte på å ha de tekniske planene klare i løpet av året.

 

Sak 7 Avkjørsel til Moi frå E39 i nord – utbedringer – status?

Det er satt av 1mill til dette prosjektet samt noe midler fra driftskontrakten. Det tas sikte på å få gjennomført tiltakene dette året.

 

Sak 8 Status for rasteplass i Tronvik ved E39. Kan denne nyttes til vinterkontrollplass for vogntog?

Det skal skiftes ut toaletter på rasteplassen og vi skal se på mulighetene for en tilrettelegging for tømming av bobil-toaletter.

Vi er litt usikre på om vi får gjennomført dette inneværende år, men vil ta dette så raskt som mulig.

Plassen benyttes i dag for enkelte vinterkontroller, men det er nok rasteplassen på vestsiden som er mest benyttet til dette formål.

 

Sak 9 Handlingsprogram for riks- og fylkesveg for perioden 2018 – 2029. Hva gjelder for Lund kommune?

I NTP er det satt av trafikksikkerhetsmidler til utbedring av kryss E39/fv.3. Det er forutsatt kanalisering av krysset med venstresvingefelt for å unngå påkjøring bakfra.

Når det gjelder handlingsprogram for fylkesveg så vedlegger vi det vedtatte handlingsprogrammet sammen med referatet slik at kommunen kan sette seg inn i hvilke tiltak og programområder som angår Lund kommune.

 

Sak 10 SVV sine planer for asfaltering i Lund kommune i 2018?

SVV skal legge nytt dekke på E39 på strekningen Ualand – Helleren: På fylkesveg skal det legges dekke på fv.1 på Mydland i Sokndal kommune.

Tas med i denne sammenheng fordi dette er en viktig veg for Lund kommune også.

 

Sak 11 Eventuelt

  • Ordføreren tok opp 2 saker langs E39 på Moi som berører 2 grunneiere som ønsker en bedring av atkomstforholdene til/på tvers av og langs E39. Den ene saken gjaldt avkjørsel og gangveg for grunneier Mydland og den andre saken gjaldt grunneier Håverstad som ønsker en bedre tilgang for kryssing av E39 ved Moi hotell. Sakene ble tatt til orientering siden de ikke var innmeldt til dette kontaktmøtet.
  • Tronåsen åpnes 1. mai om våren melder sin ankomst som vanlig for årstiden.

 

Avslutningsvis gav ordføreren uttrykk for at disse møtene er svært nyttige for kommunen men savnet representanter fra Rogaland fylkeskommune. Det at de kan få drøftet «stort og smått» er viktig for både politisk ledelse og innbyggerne i kommunen.

SVV beklaget at ingen fra fylkeskommunen hadde anledning til å delta denne gangen.

Svein Nyback Nilsen

referent