Vedtatt budsjett 2011

Kommunstyrets vedtatte budsjett og økonomiplan 2011 – 2014

Kommunstyrets vedtatte budsjett og økonomiplan 2011 – 2014.

Vedtatt budsjett 2011.pdf

Formannskapets vurdering
Selv om rådmannen i sitt forslag har lagt inn i overkant av 4 mill. kr i realøkning for etatenes drift, er det fortsatt udekkede behov som et flertall i formannskapet nå har bevilget 1,250 mill. kr ekstra til. Dette vil styrke kommunens tjenestetilbud, særlig innenfor oppvekst og helse- og omsorg. I tillegg er det bevilget 5 mill. kr ekstra til nye investeringer i 2011.

Flertallet i formannskapet har også foreslått å øke rammen til rehabilitering av svømmebassenget med 10 mill. kr i 2012 basert på det økte kostnadsoverslaget som nå foreligger fra konsulenten. Tilsvarende beløp er imidlertid redusert i 2013. Se for øvrig de forskjellige prosjekter under investeringer.

Omlegging av inntektssystemet skal gi et mer rettferdig system i fordelingen av inntektene mellom kommunene. Systemet skal i større grad tilpasses dagen levevilkår, bosetning og demografi. Målet er å utjevne forhold som kommunene ikke har herredømme over.
Denne omleggingen vil styrke de skattesvake kommunene som Lund er, men det vil gi oss utfordringer i årene framover da vi blir svært avhengig av statlige overføringer.

Lund kommune har ført en ansvarlig økonomisk politikk og har de senere år kunne legge regnskapsoverskudd til side. Dette gir oss et bedre handlingsrom som igjen gjør oss i stand til å imøtekomme noen av de udekkede behov innenfor de viktigste av kommunale de tjenestene.
Det er uten tvil løsningen på det framtidige svømmeanlegget som er den største utfordringen for dette budsjettet. Kalkylene som nå er kjent, viser at det blir langt dyrere å bygge enn det som først ble anslått. Dette gir oss noen utfordringer i forhold til å velge den mest framtidsrettede løsningen hensyn tatt kommunens økonomiske bæreevne.

Økonomien er ikke et mål i kommunal virksomhet, men det økonomiske fundamentet må være i orden om en skal nå de mål i tjenestenivået som er tjenelig for kommunens innbyggere og krav fra sentrale myndigheter. Derfor er økonomisk handlefrihet viktig. Dette mener vi er oppfylt ved budsjettet for 2011.

Olav Hafstad/ordfører