Kommunestyrevedtak ang kommunereformen.

Kommunestyret i Lund vedtok 03.12.15 (sak 70/15) både å gå i forhandlinger om sammenslåing med de andre kommunene i Dalane, og evt også med en eller flere av kommunene Flekkefjord, Kvinesdal eller Sirdal.  Kommunestyret vedtok også å be rådmannen om å utrede et "null alternativ", det vil si at Lund fortsetter som egen kommune.

Kommunestyret vedtok altså ikke å gå videre i forhold til Lister 3 utredningen. Lister 3-utredningen legger opp et utfall enten med utvidet samarbeid, eller sammenslåing mellom kommunene Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord og er således noe annerledes utformet, enn en «ren» utredning om sammenslåing.

Kommunestyret vedtok dette:

1. Kommunestyret ber forhandlingsutvalget gå i forhandlinger med de andre kommunene i Dalane i tråd med kommunestyrets vedtak i KS sak 038/15 og vedlagte ” Notat ang kommunereformen – Dalane kommune”.

2. Kommunestyret ber rådmannen innen 15.04.16 utrede ”null – alternativet”, det vil si at Lund kommune består som egen kommune. Dette for å sikre at ”Null alternativet” blir ett av mulige alternativ ved folkeavstemningen våren 2016.

3. Dersom vertskommune modellen i Lister 3 utredningen ikke fører frem til en endelig avtale, åpnes det opp for at Lund kommune kan gå i forhandlinger om sammenslåing      med en eller flere av kommunene Flekkefjord, Kvinesdal eller Sirdal. Forhandlingsresultatet blir eventuelt ett av alternativene i folkeavstemningen våren  2016, jfr. K-vedtak 038/15 og uttalelsen fra fylkesmannen i Rogaland.

4. Det opprettes to innspillsgrupper med minst tre medlemmer hver, som gir innspill tilforhandlingsutvalget. Formannskapet utpeker medlemmer til gruppene.

5. Referansegruppen utvides og representeres av alle partiene.

Tips ein ven Skriv ut