Kommunestyrets forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020.jpg

Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017 – 2020

Kommunestyrets budsjettvedtak for 2017 og økonomiplan for 2017 – 2020 finner du her:

Formannskapets forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020.pdf

Kommunestyrets vedtak  

DRIFT

1. Års budsjett for Lund kommunes drift i 2017 godkjennes med en netto ramme på 211,969 mill fordelt på etatene slik:

1A Sentraladministrasjonen 17,229 millioner kroner

1B OK-etaten 101,622 millioner kroner

1C HO-etaten 89,504 millioner kroner

1D PNM-etaten 3,613 millioner kroner

2. Skatt på formue og inntekt utskrives med maksimalsatsen (uendret fra i fjor) – 11,8 % for 2017.

3. Eiendomsskatten forblir uendret med 2,0 promille.

4. Alle kommunale gebyr/priser som ikke er særskilt fastsatt av kommunestyret, prisjusteres med 2,3 prosent 1.1.2017. Vann- og kloakkavgifter økes ikke. Pris for fulltidstilbud i barnehagene følger maksimalpris.

5. Slamavgift økes med 4 %.

6. Avsatte midler på bundne drifts- og investeringsfond (øremerkede midler) kan som hovedregel brukes til formålet av hovedutvalget. Prinsipielle saker behandles av kommunestyret.

7. Det nedbetales i 2017 – 6,5 millioner på eksisterende lån, noe som ligger innenfor rammen av bestemmelsene om minsteavdrag.

8. Formannskapet vil i forbindelse med regnskapsavslutningen for 2016 våren 2017, vurdere muligheten for ekstra bevilgninger til bygg/ eiendomsvedlikehold og planarbeid.


9. Til første kommunestyremøte i 2017 legger rådmannen fram sak om revidering av budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020, dersom dette er nødvendig.

INVESTERING

        1. Års budsjett for investeringer i 2017 på 19,945 millioner utenfor VAR-sektoren og 7,2 millioner innenfor VAR-sektoren godkjennes.

        2. Det opptas lån på 16,200 millioner kroner til dekning av investeringene i 2017 utenfor VAR-sektoren, og 5,340 millioner kroner til dekning av investeringer innenfor VAR-sektoren, med nedbetalingstid som ligger innenfor vektet avdragstid.

        3. Det opptas Startlån til videre formidling på inntil 3,0 mill. i 2017 – etter behov.

        4. Ny Heskestad barnehage og Haukland bofellesskap igangsettes i 2017, og finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler og avsatte midler i økonomiplanen. 

 

ØKONOMIPLAN

Økonomiplan for 2017 – 2020 for drift og investeringer godkjennes. 

Tips ein ven Skriv ut