Interpellasjon fra Inger Rasmussen (H)

Interpellasjon om dysleksivennlig skole

En dysleksivennlig skole har et inkluderende og aksepterende miljø, har et registreringssystem som viser leseferdigheten hos alle elevene, kartlegger alle elevenes leseferdighet en gang for året, følger opp leseutviklingen hos de elevene som trenger det, har varierte metodiske kurstilbud og teknologi som settes inn i forhold til de vanskene elevene strir med, og skolens lærere har kompetanse i spesialundervisning for elever med dysleksi. Ettersom en dysleksivennlig skole jobber systematisk med å sørge for at ingen elever faller etter, har det vært påpekt at en dysleksivennlig skole i grunn er en god skole for ALLE elever.

Det er viktig å løfte frem de elevene som sliter med dysleksi og lese/skrivevansker. Dette er krevende arbeid som trenger tidlig innsats, ressurser og penger.
Ved å sette inn ressurser i ung alder vil vi få vinnere som mestrer skolehverdagen. Lund Høyre er opptatt av at hvert enkelt barn blir sett og at skolen har fokus på det den enkelte er god på.
Kan vi gjøre enda mer for å sikre at ALLE har gode grunnleggende kunnskaper når det gjelder lesing, skriving og matematikk?
Mitt spørsmål er derfor, har Lund kommunes skoler ressurser som skal til for å nå målet om en dysleksivennlig skole?

 

Interpellasjon fra Inger Rasmussen (H)