Interesserte inviteres til høring om pleie og omsorg

Helse- og omsorgsutvalget nedsatte den 29.10.2009 en arbeidsgruppe, benevnt Organisasjon2010, for vurdering av funksjoner, styring og organisasjon innen pleie- og omsorgstjenestene i Lund kommune. Rapporten fra Organisasjon2010 er nå ferdig. For å sikre mulighet for innspill til arbeidsgruppas analyser, vurderinger og forslag fra alle relevante uttaleinstanser vedtok helse- og omsorgsutvalget å sende rapporten på høring med høringsfrist 15.12.2010.

Rapporten kan fås i resepsjonen i rådhuset og på omsorgssenteret.

Rapporten redegjør for en rekke kort- og langsiktige perspektiv innen pleie og omsorgsfeltet i Lund. For hvert punkt har arbeidsgruppa framlagt sin tilråding til oppfølging administrativt og/eller politisk. På denne bakgrunn tenkes rapportens forslag å bli nyttige for planlegging av de aktuelle tjenestene, samt disponering av omsorgsboliger og sjukeheimsplasser de kommende år.

Rådmannen viser til at arbeidsgruppa har hatt en bred sammensetning med representanter fra brukere, politisk nivå, administrasjonen og tillitsvalgte, men for å sikre at flest mulig innspill fanges opp, legges rapporten ut på offentlig høring før endelig politisk behandling.

Du kan lese rapporten her.

.Tips ein ven Skriv ut