E 39

Informasjonsmøte om ny E39, Lundetun, Moi 9.november kl 18.00

Se også vegvesenets egne sider om saken her:

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39lyngdalsandnes

 

Planprogrammet for E39 Lyngdal vest-Sandnes var til høring i perioden 27.02.2017–28.04.2017. Det har kommet inn forslag til en ny indre vegkorridor på en strekning fra

Moi til Bue, som berører arealer i Lund, Eigersund og Bjerkreim kommuner. Statens vegvesen ønsker å se nærmere på det nye korridorforslaget på lik linje med de andre

korridorene i forslag til planprogram. En ny korridor anses å være en vesentlig endring av forslaget til planprogram, og det er derfor nødvendig med ny høring. I medhold av

plan og bygningslovens §§11-12 og 11-13 kunngjøres at «Ny indre korridor på strekningen Moi-Bue» tas inn inn i forslag til revidert planprogram, og vurderes i det igang-satte arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredningfor ny E39 Lyngdal vest-Sandnes i tillegg til korridorer som er varslet tidligere. Den nye korridoren er vist med grønn farge på kartet.Relevante dokumenter samt informasjon om prosjektet finnes på https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39lyngdalsandnes. Forslag til endringer i planprogram som følge av den nye vegkorridoren ligger

ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 25. oktober – 06. desember på:

• Servicekontoret i Lund kommune

• Servicekontoret i Bjerkreim kommune

• Servicekontoret i Eigersund kommune

• Statens vegvesen, vegkontoret, Rigedalen 5, Kristiansand

• Statens vegvesen, vegkontoret, Bergelandsgata 30, Stavanger

Statens vegvesen ønsker kun innspill knyttet til den nye korridoren fra Moi-til Bue,ikke til de øvrige korridorene. Eventuelle innspill sendes innen 06.desember 2017 til:

Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 Arendal eller via epost til firmapost-sor@vegvesen.no Etter merknadsfristen vil Statens vegvesen oppsummere alle høringsuttalelser og oppdatere planprogrammet. Tidligere mottatte merknader fra føringen våren 2017 vil bli oppsummert og kommentert sammen med nye innspill. Deretter oversendes planprogrammet til Kommunal- og moderniseringsdept. for beslutning om hvilke korridorer som skal videreføres og endelig fastsettelse av planprogram.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til: Prosjektleder Nils Ragnar Tvedt, tlf. 91 82 94 08, eller e-post: nils-ragnar.tvedt@vegvesen.no

Planprosessleder Torun Lynnebakken, tlf.45 61 15 78,eller e-post: torun.lynnebakken@vegvesen.no

Se også følgende dokumeneter:

17-1322 - Annonse - okt.pdf

E39 Lyngdal V - Sandnes, planprogram, Høringsutgave_FULLVERSJON.pdf

E39 Lyngdal V - Sandnes, planprogram, Høringsutgave_NETTVERSJON_med tillegg.pdf

E39 Lyngdal vest-Sandnes Faglig underlag til statlig planprogram-standard-trafikk-samfunnsnytte 07022017.pdf

E39 Lyngdal vest-Sandnes Faglig underlag til statlig planprogram-standard-trafikk-samfunnsnytte_med tillegg.pdf

E39 Lyngdal vest-Sandnes Kunngjøring av ny indre korridor.pdf