IMG_0276

Informasjonsmøte i Hovsherad - etter flommen .

Referat fra informasjonsmøte i  Hovstun Hovsherad etter flommen.

Dato: 22.12.15

Kl 10.00 - 11.00

 1. Innledning.

Fremmøte: 35 grunneiere / grunneierrepresentanter fra Hovsherad, samt lensmann i Lund Svein Arild Bringedal, Svein Arne Jerstad  fra NVE,  ordfører i Lund kommune Olav Hafstad, takstmann Sverre Ørsland, og rådmann i Lund kommune Ståle Kongsvik.

Ordfører ønsket velkommen og overlot deretter ordet til Bringedal.

Bringedal er lensmann i Lund kommunen, og innledet med å understreke viktigheten av å få gitt den samme informasjonen til ”alle” samtidig. Som en del av stillingen inngår det å være representant for naturskadefondet. Lensmannen er takstbestyrer i forbindelse med flommen, og har av tingretten fått oppnevnt Per Bjarne Kjørberg, Eivind Løyning og Sverre Ørsland som takstmenn. Det er pr dags dato innmeldt til sammen 31 skader i Lund kommune til naturskadefondet. Dersom man opptrer på vegne av andre, er det viktig at man får ordnet seg med skriftlig fullmakt.

 1. Gjeldende regelverk

Bringedal orienterte om regelverket, sentralt her er naturskadeloven med tilhørende forskrift. Han forklarte også hvilke type skader som dekkes av forsikringen og hvilke som dekkes av naturskadefondets regelverk. Hovedregelen er at forsikringen dekker skader på hus, og på eiendom opp til 5 dekar. Skader på eiendom større enn det dekkes av naturskadefondet. Det er viktig at hver enkelt grunneier snarest får avklart hva som dekkes av egen forsikring, og hva som evt. må meldes inn til naturskadefondet.

Naturskadefondet har 6 møter pr år. Neste møte er i februar, deretter i april. Sannsynligvis blir flomskader fra Lund kommune tidligst behandlet i aprilmøtet.

Det er en fordel at flest mulig grunneiere går sammen ved henvendelse til fondet, dette for å sikre en mest mulig effektiv behandling. Fra man har fått godkjennelse fra fondet har man 3 år på seg til å utbedre skaden

 

 1. Oppgjør

Egenandel pr naturskade er 10.000 kr. Deretter dekkes 85 %  av resterende kostnad med å få gjenopprettet eiendommen til den stand den var før skaden inntraff. For skader på inntil 100.000 kan en foreta oppgjør etter regning/takst. For skader med omfang over 100.000 foretas oppgjør etter skjønn. Skjønn har rettslig virkning, er man uenig i skjønnsresultatet, har en ankefrist til tingretten på en måned.

 

 1. Akuttiltak.

Bringedal nevnte at det er avklart med fondet og NVE at brua i Rusdal er akuttiltak, og at fondet her vil forskutter midler, slik at arbeidet med utbedring kan komme i gang snarest råd.

 1. Orientering om NVEs rolle v/ Jerstad.

Jerstad orienterte om NVE sin rolle i slike saker som dette. Vannressurslovens § 12 er en lovbestemmelse som legger viktige føringer for NVS arbeid her.

 • NVE er på tilbudssiden
 • NVE er et underbruk til Olje og Energi dept.
 • Kommunen sender søknad til NVE om tilskudd til sikringstiltak.
 • NVE har beregnet at det trengs 5 mill kr til opprydningstiltak
 • Grunneiere bør gå sammen når tiltak skal gjennomføres.
 • Grunneiere har ansvar for å sikre sin eiendom.

Han opplyste også  tiltak i Moi sentrum har høyest prioritet hos NVE fremover.

 

 1. Avslutning

Det ble åpnet opp for spørsmål fra salen. Blant annet fikk eiere av bolighus ved elva (Surdal m. flere) tillatelse til å sette i gang tiltak nå.

Ordfører Olav Hafstad avsluttet møtet med å takke for det gode fremmøtet, den gode informasjonen som ble gitt fra hhv lensmann og NVE, samt at han ønsket alle en god jul.

 

Moi 22.12.15

Ståle Kongsvik

Referent.

 

 

Referatet sendes til:

Lensmann

NVE v/ Jerstad

Lund kommune V/postmottak

Media

Det legges også ut på kommunens internett side og FB side.

IMG_0273
IMG_0280
Tips ein ven Skriv ut