Grøftetraseer - VA-Haukland

Informasjon til beboerne på Haukland

Rett etter påske er planen å igangsette arbeidet med renovering av vann- og avløpsledninger på Haukland.

Nedenfor er et kart som viser hvilke områder som blir berørt av gravearbeidene. (Se farget strek som viser traseen for nye ledninger)

Grøftetraseer.jpg

Arbeidene vil pågå hele året frem mot jul. I denne tiden må det påregnes at vannet kan bli stengt i kortere perioder, og at veier kan bli stengt i avgrensede tidsrom. Enkelte husstander vil få fremlagt midlertidige vannledninger mens anlegget pågår.

For mer informasjon kan Martin Skulevold kontaktes på telefon 99 64 07 50

Kommunen vil forsøke å holde innbyggerne oppdatert om uforutsette hendelser ved anlegget på hjemmesiden.

Selv om anleggsperioden vil påføre innbyggerne på Haukland en del  ulemper, tror vi alle er glad for å få nye rør som gir alle en mer stabil vanntilførsel i framtiden. Det har vært altfor mange vannlekkasjer i området de siste årene.

Så håper vi på forståelse og godt samarbeid mellom entreprenør, innbyggere og kommunen.