Pårørende bidrar til bedre trygghet

Informasjon om Trygghetsalarm

Lund kommune betjener 90 trygghetsalarmer gratis for brukerne, men vi er avhengig av frivillig bistand for å sjekke ut enkelte utløste alarmer.

Fra september 2014 ble pårørende anmodet om å oppsøke pårørende som utløste trygghetsalarm på natt dersom nattjenesten ikke fikk telefonkontakt med brukeren. For de fleste brukerne er avtale med pårørende inngått. At pårørende bistår i slik sammenheng er kjent i flere kommuner. Fra mars 2015 vil i tillegg nattjenesten kunne rykke ut slik som vist under.

 

DAG OG AFTEN Hjemmetjenesten besvarer trygghetsalarmene, og rykker ut om nødvendig til brukeren. Eventuelt tilkalles ambulansen via AMK-sentral om liv og helse er i fare.

 

NATT mellom 2230 og 0730. Nattjenesten på sykehjemmet besvarer trygghetsalarmene. Ved fare for liv og helse varsles AMK-sentralen og ambulanse rykker ut.

Dersom nattjenesten ikke oppnår kontakt med bruker, kontaktes pårørende eller andre som har sagt seg villig, som oppsøker brukeren for å finne årsak til at alarm er utløst. Ved behov kontaktes ambulansen, ellers kan nattjenesten rykke ut for å bistå pårørende og bruker. Bruker sørger for at den som skal bistå får tilgang til brukers bolig.

Dersom alarm utløses på natt og nattjenesten ikke oppnår kontakt med pårørende eller andre, rykker nattjenesten ut til bruker. 

Det er således sikret at alle utløste alarmer sjekkes hele døgnet.

 

BREV Det har gått ut brev fra hjemmetjenesten til flere pårørende og andre nærstående som anmodes om bistå frivillig til å sikre at alle alarmer sjekkes raskest mulig, og av folk brukeren stoler på og er kjent med. Da vil hjemmetjenesten ha flere å spille på i helger, ferier osv. Vi mottok tidligere tilbakemeldinger i brukertilfredskartleggingen på at brukere ble skremt av å bli oppsøkt av ambulansepersonell på nattid. Når det er kjente som stiller, håper vi dette kan fungere bedre for brukeren. 

I brevet står at pårørende kan hente nøkkel til nøkkelboks på sjukeheimenDette tibakekalles fordi denne nøkkel bare skal nyttes av kommunens ansatte.

Vi satser på at ordningen kan fungere greit inntil ordinær nattpatrulje er etablert, selv om denne ordningen neppe vil overflødiggjøre pårørendes innsats med betjening av alarmer.

 

Trond A Skjæveland, kommunalsjef helse og omsorg