Informasjon knyttet til avlingsskadesituasjonen

Sommeren i 2018 har vært svært tørr og er det fremdeles. Enda er det ikke mye regn i sikte.  Vi ser at dette er en svært fortvilet situasjon for mange. Det vi ser at er viktig i slike situasjoner er å stå sammen, samarbeide og være gode yrkes brødre og søstre. Under kommer litt informajon om tiltak som er innført i forbindlese med tørkesituasjonen, og hvilke ordninger som finnes.

 

 

Økt bruk av utmark til beiting:

På Eigersund og Helleland Bondelags møte 11.07.2018, angående fôr- og beitesituasjonen, ble det på det sterkeste oppfordret til å benytte utmark som beite i enda større grad. Det ble også advart mot å ta i bruk vinterfôret tidlig. Birgit Harstad fra NLR informerte om verdien av utmarksbeitene. På utmarksbeitene i vårt område finnes det verdifulle grasareter som kan utnyttes bedre. Disse er blåtopp, smyle og kvein. De er ikke regnet som kvalitetsgras, men i situasjonen som er nå, vil disse grasartene ha stor verdi. Oppfordringen er derfor å utnytte utmarka så mye så mulig. Dersom du har utmarksområder du ikke har behov for å bruke selv anbefaler vi at disse områdene tilbys til andre som har behov. Og dersom du har behov for mer beiteområder ber vi dere om å være frimodige og spør andre som har utmarksområder med kapasitet. Fôringsrådgiver kan også være behjelpelige med å sette opp tilpasset fôringsplan.

Andre slåtten:

Når det gjelder andreslåtten er dette en vurdering som må tas individuelt på hvert enkelt gårdsbruk, da det er store variasjonen fra gård til gård. Vi har dessverre ikke kompetase til å gi råd i forhold til hva dere bør gjøre. Vi anbefaler derfor at dere kontakter NLR dersom dere har spørsmål i forhold til andre slåtten. Vi vil også komme med en oppfordring om å gjødsle bra (dersom det blir regn) og ta en god tredje slått, selv om du ikke har behov for dette til eget bruk. I vanskelige situasjoner handler det om å stå sammen og hjelpe hverandre.

Tollnedsettelser:

På grunn av den spesielle avlingsskadesituasjonen vi nå står midt i, har Landbruks og matdepartementet besluttet å innvilge en generell tollnedsettelse til nulltoll for import av høy og halm. Tollnedsettelsene skal gis med virkning fra 13. juli 2018 og fram til og med 30. september 2018. En forlengelse av perioden vil bli vurdert. Ved import av grovfôr har importøren et selvstendig ansvar for å sikre at alt fôr er trygt og i samsvar med krav i regelverket. Informasjon om import fra tredjeland og samhandel med EU-land finnes på Mattilsynets hjemmesider.

 

 

 

Reduserte krav til dokumentasjon i områder som er tørkerammet:

Alle som i søknaden kan dokumentere klimabetinget svikt i avlingene, mer enn 30 % av gjennomsnittet, vil ha krav på erstatning. I de områdene som er rammet av tørke regnes dette som god nok dokumentasjon i seg selv. Det er ikke et krav at kommunene skal kontrollere arealene for at foretakene skal være berettiget erstatning for klimabetinget avlingsskade. Vi ber dere derfor om å holde god kontroll på hvor store avlinger dere har fått. Dersom avlingen/arealene benyttes på andre måter, ved for eksempel beiting av fulldyrka og overflatedyrka jord, må antall dyr og antall dager med beiting oppgis.

Søknadsfristen for erstatning ved avlingssvikt og svikt i honningproduksjonen er 31. oktober.Søknad om erstatning sendes kommunen og skal fremsettes på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Søker er ansvarlig for at nødvendig dokumentasjon er vedlagt.

 

Forskudd på erstatning:

Noen foretak kan få en vanskelig likviditet som følge av årets omfattende avlingssvikt. Vi minner derfor spesielt om at foretak, kan sende søknad til Fylkesmannen om forskudd på erstatningen. Søknaden må vedlegges dokumentasjon som gjør at søknaden kan behandles, blant annet opplysninger om skadeårets areal og forventet avling pr daa. sammenlignet med gjennomsnittsavlingen. Fylkesmannen kan gi forskudd på inntil 50 prosent av antatt erstatning.

Ved eventuelle spørsmål om søknad/søknadsprosess kan du også ta kontakt med landbrukssjef Anne Mette Lorendz tlf 5140 4787 ( tom 20.07.18) eller Solfrid Birkeland, tlf 51 40 47 80 ( fra og med 30.07.18).